Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Zakrzewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.zakrzewo.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2013-01-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-30

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. załączone pliki w formacie pdf (powód: pliki nie są dostępne cyfrowo)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Roman Ćwikliński , adres e-mail: ugzakrzewo@zakrzewo.com , telefon: 542720941.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynków prowadzą 2 wejścia od ul.Leśna 1. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku A.

Dostosowanie schodów

Do wejścia budynku A prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Do wejścia budynku B prowadzą schody.

Dostosowanie wind

brak

Dostępność pochylni

Do wejścia budynku A prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

brak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2020 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 258
30 marca 2020 13:27 (Roman Ćwikliński) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
30 marca 2020 13:18 (Roman Ćwikliński) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
30 marca 2020 13:17 (Roman Ćwikliński) - Aktualizacja deklaracji dostępności.