Wójt Kadencja 2010 - 2014

Wybierz kadencję

Marek Ziemiński - Wójt

Zdjęcie osoby

Telefon

54-2720931

Fax

54-2720346

Strona www

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

Informacje:
Podstawowe zadania Wójta.
Wójt Gminy jest organem wykonanwczym Gminy realizującym akty woli organu stanowiącego.
Do podstawowych uprawnień i obowiązków Wójta Gminy należą zadania w zakresie :
1.Spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem gminy.
2.Spraw związanych z uprawnieniami do udzielania upoważnień i pełnomocnictw.
3.Organizacji i przygotowania sesji Rady Gminy oraz o charakterze stanowiącym w przypadkach niecierpiących zwłoki związanych ze stanami nadzwyczajnymi.
4.Funkcji organu wykonawczego.
5.Wydawania decyzji administracyjnych,
6.Funkcji kierowniczych, organizacyjnych, kontrolnych i związanych z reprezentacją gminy.
7.Związanych z gospodarką finansową gminy.

Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:

1. Sprawowanie ogólnego kierownictwa bieżącymi sprawami Gminy.
2. Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego.
3. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy
4. Sprawowanie funkcji kierownika urzędu i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
6. Akceptowanie projektów uchwał przedkładanych Radzie oraz sprawozdań z ich wykonania a także odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych
7. Udzielanie odpowiedzi na zalecenia organów kontroli
8. Udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski
9. Podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
10. Udzielanie upoważnień kierownikom i innym pracownikom urzędu do wydawania decyzji o których mowa w pkt 9
11. Powoływanie pełnomocników do wykonywania określonych zadań
12. Powoływanie komisji i zespołów opiniodawczych - doradczych
13. Zawieranie umów i porozumień
14. Ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania
15. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców
16. Podejmowanie decyzji w sprawach obronności, obrony cywilnej

W bezpośrednim zakresie działań Wójta pozostają sprawy:

1. Planowania gospodarczego i współpracy z zagranicą
2. Polityki kadrowej urzędu
3. Przeciwdziałania zagrożeniom klęskami żywiołowymi, oraz usuwania skutków tych klęsk
4. Finansowe i egzekucji administracyjnej
5. Oświaty
6. Zdrowia i pomocy społecznej
7. Porządku publicznego
8. Robót publicznych

Informacje

Do wyłącznej kompetencji wójta należy:
1)sprawowanie ogólnego kierownictwa bieżącymi sprawami gminy,
2)podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
3)reprezentowanie gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy,
4)sprawowanie funkcji kierownika urzędu i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnym jednostek organizacyjnych,
5)zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6)akceptowanie projektów uchwał przedkładanych radzie oraz sprawozdań z ich wykonania, a także odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
7)udzielanie odpowiedzi na zalecenia organów kontroli,
8)udzielanie odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje,
9)podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10)udzielanie upoważnień kierownikom i pracownikom urzędu do wydawania decyzji, o których mowa w pkt 9,
11)powoływanie pełnomocników do wykonywania określonych zadań,
12)powoływanie komisji i zespołów opiniodawczo – doradczych,
13)zawieranie umów i porozumień,
14)ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
15)przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
16)podejmowanie decyzji w sprawach obronności, obrony cywilnej.
2. Niezależnie od spraw wymienionych powyżej w bezpośrednim zakresie działań wójta pozostają sprawy:
1)planowania gospodarczego i współpracy z zagranicą,
2)polityki kadrowej urzędu,
3)przeciwdziałania zagrożeniom klęskami żywiołowymi oraz usuwania skutków tych klęsk,
4)finansowe i egzekucji administracyjnej,
5)oświaty,
6)zdrowia i pomocy społecznej,
7)porządku publicznego,
8)robót publicznych.

Dokumenty

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2010 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 17344
14 stycznia 2020 11:52 (Roman Ćwikliński) - Aktualizacja danych stanowiska: Wójt Gminy Zakrzewo.
14 stycznia 2020 11:51 (Roman Ćwikliński) - Dodanie stanowiska: Wójt.
09 stycznia 2020 12:10 (Roman Ćwikliński) - Aktualizacja informacji.