Wójt Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Artur Nenczak - Wójt Gminy Zakrzewo

Telefon

54 2720931

Fax

54 2720346

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

Do wyłącznej kompetencji wójta należy:
1)sprawowanie ogólnego kierownictwa bieżącymi sprawami gminy,
2)podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
3)reprezentowanie gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy,
4)sprawowanie funkcji kierownika urzędu i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnym jednostek organizacyjnych,
5)zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6)akceptowanie projektów uchwał przedkładanych radzie oraz sprawozdań z ich wykonania, a także odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
7)udzielanie odpowiedzi na zalecenia organów kontroli,
8)udzielanie odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje,
9)podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10)udzielanie upoważnień kierownikom i pracownikom urzędu do wydawania decyzji, o których mowa w pkt 9,
11)powoływanie pełnomocników do wykonywania określonych zadań,
12)powoływanie komisji i zespołów opiniodawczo – doradczych,
13)zawieranie umów i porozumień,
14)ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
15)przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
16)podejmowanie decyzji w sprawach obronności, obrony cywilnej.
2. Niezależnie od spraw wymienionych powyżej w bezpośrednim zakresie działań wójta pozostają sprawy:
1)planowania gospodarczego i współpracy z zagranicą,
2)polityki kadrowej urzędu,
3)przeciwdziałania zagrożeniom klęskami żywiołowymi oraz usuwania skutków tych klęsk,
4)finansowe i egzekucji administracyjnej,
5)oświaty,
6)zdrowia i pomocy społecznej,
7)porządku publicznego,
8)robót publicznych.

Dokumenty

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2010 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 17342
14 stycznia 2020 11:52 (Roman Ćwikliński) - Aktualizacja danych stanowiska: Wójt Gminy Zakrzewo.
14 stycznia 2020 11:51 (Roman Ćwikliński) - Dodanie stanowiska: Wójt.
09 stycznia 2020 12:10 (Roman Ćwikliński) - Aktualizacja informacji.