Urząd Gminy Zakrzewo

Wójt

Wybierz kadencję

Artur Nenczak - Wójt Gminy Zakrzewo Kadencja 2014 - 2018

Dane kontaktowe:

Telefon 54 2720931
Fax 54 2720346

Informacje:

Podstawowe zadania Wójta.

Wójt Gminy jest organem wykonanwczym Gminy realizującym akty woli organu stanowiącego.

Do podstawowych uprawnień i obowiązków Wójta Gminy należą zadania w zakresie:

1.Spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem gminy.
2.Spraw związanych z uprawnieniami do udzielania upoważnień i pełnomocnictw.
3.Organizacji i przygotowania sesji Rady Gminy oraz o charakterze stanowiącym w przypadkach niecierpiących zwłoki związanych ze stanami nadzwyczajnymi.
4.Funkcji organu wykonawczego.
5.Wydawania decyzji administracyjnych,
6.Funkcji kierowniczych, organizacyjnych, kontrolnych i związanych z reprezentacją gminy.
7.Związanych z gospodarką finansową gminy.

Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:

1. Sprawowanie ogólnego kierownictwa bieżącymi sprawami Gminy.
2. Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego.
3. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy
4. Sprawowanie funkcji kierownika urzędu i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
6. Akceptowanie projektów uchwał przedkładanych Radzie oraz sprawozdań z ich wykonania a także odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych
7. Udzielanie odpowiedzi na zalecenia organów kontroli
8. Udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski
9. Podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
10. Udzielanie upoważnień kierownikom i innym pracownikom urzędu do wydawania decyzji o których mowa w pkt 9
11. Powoływanie pełnomocników do wykonywania określonych zadań
12. Powoływanie komisji i zespołów opiniodawczych - doradczych
13. Zawieranie umów i porozumień
14. Ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania
15. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców
16. Podejmowanie decyzji w sprawach obronności, obrony cywilnej

W bezpośrednim zakresie działań Wójta pozostają sprawy:

1. Planowania gospodarczego i współpracy z zagranicą
2. Polityki kadrowej urzędu
3. Przeciwdziałania zagrożeniom klęskami żywiołowymi, oraz usuwania skutków tych klęsk
4. Finansowe i egzekucji administracyjnej
5. Oświaty
6. Zdrowia i pomocy społecznej
7. Porządku publicznego
8. Robót publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2010 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 14550
31 marca 2016 08:05 (Roman Ćwikliński) - Aktualizacja informacji.
31 marca 2016 08:04 (Roman Ćwikliński) - Aktualizacja informacji.
31 marca 2016 08:03 (Roman Ćwikliński) - Dodanie nowej informacji.
Realizacja: IDcom.pl