Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c) numer w rejestrze predsiębiorców w KRS o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej NIP
d) przedmiot działalności gospodarczej,
e) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego),

adres punktu sprzedaży,
wnioskowany okres ważności zezwolenia (do 2 dni)Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy

Opłaty

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń 

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.. poz. 2277 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocłwaku za pośrednictwem Wójta Gminy Zakrzewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2008 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 2214
25 lutego 2020 08:36 (Roman Ćwikliński) - Dodanie załącznika.
25 lutego 2020 08:36 (Roman Ćwikliński) - Usunięcie załącznika.
25 lutego 2020 08:11 (Roman Ćwikliński) - Aktualizacja danych sprawy.