Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c) numer w rejestrze predsiębiorców w KRS o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej NIP
d) przedmiot działalności gospodarczej,
e) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego),

adres punktu sprzedaży,
wnioskowany okres ważności zezwolenia (do 2 dni)Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Opłaty:

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń 

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.. poz. 487 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocłwaku za pośrednictwem Wójta Gminy Zakrzewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2008 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1765
06 listopada 2018 08:29 Roman Ćwikliński - Dodanie załącznika.
06 listopada 2018 08:29 Roman Ćwikliński - Usunięcie załącznika.
06 listopada 2018 07:57 Roman Ćwikliński - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl