Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Zwrot podatku akcyzowego na 2018rok

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

wniosek

fakrury

Miejsce złożenia dokumentów:

Urżad Gminy

Opłaty:

wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia:

 Termin złożenia:

od  1 luty 2018 do 28 luty 2018r.

od 1 sierpień 2018r. do 31 sierpień 2018r.

Podstawa prawna:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kpa/Dz.U. z 2017r.,poz. 1257/

oraz art. 3 ust.1 i us.2, art.4, art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / Dz.U. z 2015r. poz. 1340/i rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018r.

ustala sie 1,00 zł. na litr oleju.

Tryb odwoławczy:

 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Zakrzewo.

 

 

Stosownie do treści art. 127a. cytowanej powyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2016 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 719
03 stycznia 2018 13:03 Roman Ćwikliński - Usunięcie załącznika.
03 stycznia 2018 12:51 Małgorzata Rybacka - Aktualizacja danych sprawy.
03 stycznia 2018 12:49 Małgorzata Rybacka - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom.pl