Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Zwrot podatku akcyzowego na 2019rok

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

wniosek

zestawienie faktur

Zgoda na przetwarzanie danych

Dokument wydany przez Kierownika ARiMR na wniosek producenta rolnego o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urżad Gminy

Opłaty:

wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia:

 Termin złożenia:

od  1 luty 2019 do 1 kwietnia 2019r.

od 1 sierpień 2019r. do 2 września 2019r.

Podstawa prawna:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kpa/Dz.U. z 2018r.,poz. 2096 ze zm./

oraz art. 3 ust.1 i us.2, art.4, art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / Dz.U. z 2015r. poz. 1340 ze zm./i rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019r./Dz.U z 2018r. poz. 2313/

ustala sie 1,00 zł. na litr oleju.

Tryb odwoławczy:

 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Zakrzewo.

 

 

Stosownie do treści art. 127a. cytowanej powyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2016 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1299
05 marca 2019 09:08 (Małgorzata Rybacka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 marca 2019 09:07 (Małgorzata Rybacka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 marca 2019 09:04 (Małgorzata Rybacka) - Aktualizacja danych załącznika.
Realizacja: IDcom.pl