Zwrot podatku akcyzowego na 2020rok

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

wniosek

zestawienie faktur

Zgoda na przetwarzanie danych

Dokument wydany przez Kierownika ARiMR na wniosek producenta rolnego o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urżad Gminy

Opłaty

wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

 Termin złożenia:

od  3 luty 2020r. do 2 marca 2020r.

od 3 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020r.

Podstawa prawna

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kpa/Dz.U. z 2018r.,poz. 2096 ze zm./

oraz art. 3 ust.1 i us.2, art.4, art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / Dz.U. z 2015r. poz. 1340 ze zm./i rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020r./Dz.U z 2019r. poz. 2489/

ustala sie 1,00 zł. na litr oleju.

Tryb odwoławczy

 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Zakrzewo.

 

 

Stosownie do treści art. 127a. cytowanej powyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2016 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1693
10 stycznia 2020 09:24 (Małgorzata Rybacka) - Dodanie załącznika.
10 stycznia 2020 09:21 (Małgorzata Rybacka) - Usunięcie załącznika.
10 stycznia 2020 09:21 (Małgorzata Rybacka) - Usunięcie załącznika.