Podatek od środków transportowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Deklaracja na podatek od środków transportowych , o której mowa w art.9 została opublikowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 232,poz.1969)

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Na bieżąco

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. z 2006 r. Nr 121,poz.844
Uchwała Rady Gminy Zakrzewo Nr IX/64/2007 r. z dnia 6 grudnia 2007 r.

Inne informacje

Przedmiot opodatkowania:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 t.;
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t.
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 t., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
-autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia.

Terminy płatności:
Podatek wpłaca się w dwóch ratach, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Deklarację w sprawie podatku należy składać do dnia 15 lutego roku kalendarzowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku .Deklarację korygującą w ciągu 14 dni do dnia zaistnienia zmiany.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2008 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 2196
10 kwietnia 2008 13:31 (Roman Ćwikliński) - Utworzenie sprawy.