Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób fizycznych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
• informacja
• oświadczenia dotyczące spraw wymiaru,
• decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Na bieżąco

Podstawa prawna

Podatek od nieruchomości:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 9 poz. 31)
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r, ,poz. 1170)
- uchwała NR XXXV/212/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2018 w sprawie: określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku w  2019r. /Dz.Urz.Woj.K.P. z 2018r. ,poz. 5794/

Podatek rolny:
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
(tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 52 poz. 268)
(tekst jednolity: Dz. U. 2019r,poz. 1256 ze zm.) Uchwała Nr XXXV/211/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia  7 listopada  2018r. w sprawie: obniżenia średniej  ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zakrzewo w  2019r./Dz.Urz.Woj.K.P. z 2018r.,poz. 5793/


Podatek leśny -
- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. 2019 r.  poz. 888)

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r. w sprawie: średniejh ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kawrtały 2018r. /MP, poz. 1005/

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za
pośrednictwem Wójta, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Informację w sprawie podatku należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru.

Wzory formularzy:
Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia  2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych. Dz.Urz. Woj.K.P. poz. 4750/ zmiana

 

Komunikat w sprawie wzorów informacji i deklaracji podatkowych

 

         Wójt Gminy Zakrzewo  informuje, że ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244) wprowadzono zmiany w podatkach i opłatach lokalnych.

 

I tak:

 

a) w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:

 

od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).  Wspomnianą na wstępie ustawą zastąpiono  przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. 

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz. 1104 z dnia 2019.06.14)

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019r., poz. 1105 z dnia 2019.06.14),

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019r., poz. 1126 z dnia 2019.06.14),

 

        Nowe formularze (składane w wersji papierowej ) będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

 

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IR-1

 

        Co do zasady zatem nie zajdzie konieczność, niejako, „wymiany” wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.Ulgi uznaniowe
Udzielanie ulgi uznaniowej w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości w formie: odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia zaległości podatkowych na raty, umorzenia spłaty zaległości podatkowych.

Opis
Umorzeniu podlegają jedynie należności stanowiące zaległość podatkową.
Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

1. Wymagane dokumenty:
• Wniosek o przyznanie ulgi:
• dokumenty uzasadniające zastosowanie ulgi ( potwierdzające trudną sytuację finansową, wystąpienie zdarzeń losowych) np.: zaświadczenie z GOPS, zaświadczenie lekarskie, rachunki dotyczące opłat bieżących, w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – przedsiębiorców zaświadczenie o stanie zaległości wobec Urzędu Skarbowego, informacja w sprawie uzyskanej pomocy publicznej w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. itp.

2. Opłaty skarbowe;
• wniosek o przyznanie ulgi w postaci umorzenia wraz z załącznikami zwolniony z opłaty skarbowej.
• w przypadku odroczenia terminu płatności zwolnienie z oplaty skarbowej.

3. Czas załatwiania:
• do 30 dni, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych dwa miesiące.

4. Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za
pośrednictwem Wójta, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz.900 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. – o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj : Dz.U z 2018,poz. 362 oraz z 2019r. poz. 730) – dotyczy wyłącznie osób będących przedsiębiorcami.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2008 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 5303
14 października 2019 09:59 (Małgorzata Rybacka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 09:46 (Małgorzata Rybacka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 09:42 (Małgorzata Rybacka) - Aktualizacja danych sprawy.