Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób fizycznych

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:
• informacja
• oświadczenia dotyczące spraw wymiaru,
• decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Opłaty:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia:

Na bieżąco

Podstawa prawna:

Podatek od nieruchomości:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 9 poz. 31)
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r, ,poz. 1445 ze zm.)
- uchwała NR XXVI/155/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2017 w sprawie: określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku w  2018r. /Dz.Urz.Woj.K.P. z 2017r. ,poz. 4395/

Podatek rolny:
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
(tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 52 poz. 268)
(tekst jednolity: Dz. U. 2017r,poz. 1892 ze zm.) Uchwała Nr XXVI/154/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia  6 listopada  2017r. w sprawie: obniżenia średniej  ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zakrzewo w  2018r./Dz.Urz.Woj.K.P. z 2017r.,poz. 4394/


Podatek leśny -
- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. 2017 r.  poz. 1821)

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017r. w sprawie: średniejh ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kawrtały 2017r. /MP, poz. 963/

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za
pośrednictwem Wójta, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Informację w sprawie podatku należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru.

Wzory formularzy:
Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia  2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych. Dz.Urz. Woj.K.P. poz. 4750/

Ulgi uznaniowe
Udzielanie ulgi uznaniowej w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości w formie: odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia zaległości podatkowych na raty, umorzenia spłaty zaległości podatkowych.

Opis
Umorzeniu podlegają jedynie należności stanowiące zaległość podatkową.
Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

1. Wymagane dokumenty:
• Wniosek o przyznanie ulgi:
• dokumenty uzasadniające zastosowanie ulgi ( potwierdzające trudną sytuację finansową, wystąpienie zdarzeń losowych) np.: zaświadczenie z GOPS, zaświadczenie lekarskie, rachunki dotyczące opłat bieżących, w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – przedsiębiorców zaświadczenie o stanie zaległości wobec Urzędu Skarbowego, informacja w sprawie uzyskanej pomocy publicznej w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. itp.

2. Opłaty skarbowe;
• wniosek o przyznanie ulgi w postaci umorzenia wraz z załącznikami zwolniony z opłaty skarbowej.
• w przypadku odroczenia terminu płatności zwolnienie z oplaty skarbowej.

3. Czas załatwiania:
• do 30 dni, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych dwa miesiące.

4. Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za
pośrednictwem Wójta, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r., poz.800 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. – o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj : Dz.U z 2018,poz. 362) – dotyczy wyłącznie osób będących przedsiębiorcami.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2008 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 4135
18 października 2018 10:37 Małgorzata Rybacka - Aktualizacja danych sprawy.
03 stycznia 2018 12:21 Małgorzata Rybacka - Aktualizacja danych sprawy.
07 września 2017 11:35 Małgorzata Rybacka - Usunięcie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl