Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym przyznawane na wniosek podatnika

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych dwa miesiące.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 52 poz. 268)
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. ,poz. 1256 ze zm.)

Inne informacje

Rodzaje ulg:

I. ULGA INWESTYCYJNA
Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjne z tytułu wydatków poniesionych na:
1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich, oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2. zakup i zainstalowanie:
1. deszczowni,
2. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
3. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
4. jeżeli wydatki te nie zostały sfinanowane w całości lub części z udziałem środków publicznych.
Ulga ta przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
Wymagane dokumenty:
o wniosek
o kserokopie rachunków dokumentujących poniesione wydatki (oryginały do wglądu). Rachunek powinien odpowiadać wymaganiom określonym § 16 ust.1 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej (Dz.U. Nr 240,poz. 2063,natomiast faktura wystawiona przez podatnika od towarów i usług powinna zawierać co najmniej elementy wymienione w § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania (Dz.U. Nr 97,poz. 971 ze zm). 
 


II. ULGA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
Ulgi w podatku rolnym przyznaje się także w razie wystąpienia klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody w budynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żywym lub martwym albo w drzewostanie. Ulga taka polega na zaniechaniu ustalania albo poboru podatku w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym. Przyznając ulgę i ustalając jej wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego. Ulga ta jest przyznawana za ten rok podatkowy, w którym klęska miała miejsce; jeżeli klęska miała miejsce po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę stosuje się w następnym roku podatkowym.
Wymagane dokumenty:
o -wniosek
o dokument potwierdzający wystąpienie klęski żywiołowej,
o zaświadczenie o wysokości odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego

Rozdaje zwolnień ustawowych
- zwolnienia te dotyczą:
• gruntów ornych, łąk i pastwisk objętych melioracją, w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich.
• gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: będących przedmiotem prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania, nabyte w drodze umowy sprzedaży; będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie; wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie, tzn. przejęte w użytkowanie lub dzierżawę na okres nie krótszy niż 10 lat. Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie lub przejęcie. Po upływie okresu tego zwolnienie, stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50%,
• gruntów gospodarstw rolnych powstałych z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, licząc od roku następującego po zakończeniu zagospodarowania,
• gruntów gospodarstw rolnych otrzymanych w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia.
• częściowe zwolnienie gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej. Zwolnienie to może dotyczyć nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów. Tryb i szczegółowe warunki tego zwolnienia określa rada gminy w drodze uchwały.
Wymagane dokumenty:
• wniosek
• stosowne oświadczenie podatnika

akt notarialny.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2008 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 4259
14 października 2019 10:06 (Małgorzata Rybacka) - Aktualizacja danych sprawy.
18 października 2018 13:11 (Małgorzata Rybacka) - Dodanie załącznika.
18 października 2018 13:09 (Małgorzata Rybacka) - Dodanie załącznika.