Małżeństwo Cywilne

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość

W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość

·        odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

·        odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu  wraz z urzędowym tłumaczeniem

         dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które uprzednio pozostawały w związku małżeńskim)

·        zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju  

         cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo  postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

 

za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00 zł.

na konto:

Urząd Gminy Zakrzewo

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

 

Termin i sposób załatwienia

 

od ręki

Podstawa prawna

 

art.1§1, art.3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 j.t.) oraz art. 76-80, art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).

Tryb odwoławczy

 

Wniosek do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy

Inne informacje

Zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.

Zapewnienie ważne jest przez okres sześciu miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Związek małżeński może być zawarty najwcześniej po upływie jednego miesiąca od złożenia zapewnienia  o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.

Z ważnych powodów Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może wydać zezwolenie na skrócenie miesięcznego okresu oczekiwania.

Termin ślubu można zarezerwować telefonicznie z półrocznym wyprzedzeniem.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2018 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 815
12 stycznia 2018 12:32 (Roman Ćwikliński) - Aktualizacja danych sprawy.
12 stycznia 2018 12:30 (Roman Ćwikliński) - Aktualizacja danych sprawy.
12 stycznia 2018 12:29 (Roman Ćwikliński) - Utworzenie sprawy.