Małżeństwo wyznaniowe

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

·        do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość


W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

·        odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

·        odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski  dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które uprzednio pozostawały w związku małżeńskim)

·        zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia tego dokumentu

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

 

za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00 zł.

na konto:

Urząd Gminy Zakrzewo

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia

 

14 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 

 art.1 § 2 i 3, art. 2-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 j.t.) oraz art. 76-81, art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).

Tryb odwoławczy

 

Wniosek do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Inne informacje

 

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w  Zakrzewie przy ul. Leśnej 1, telefon 54-27-20-933.

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 6 miesięcy od dnia wydania dokumentu.

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 670
19 lutego 2018 10:53 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.