Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

1. wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą

2. załączniki:

·         oryginalny odpis zagranicznego aktu urodzenia (niepodlegający zwrotowi)

·         urzędowe tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego (niepodlegające zwrotowi)

3. do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość

4. oryginał dowodu wpłaty

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

 

za wydanie odpisu zupełnego: 50,00 zł.

na konto:

Urząd Gminy Zakrzewo

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia

 

do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

 

art. 104-107 ustawy z dnia  28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje

Inne informacje

 

Wnioski wraz z dokumentami składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.

Zagraniczny akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich danych podlega uzupełnieniu - karta usługi: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 605
19 lutego 2018 12:10 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.