Zmiana imienia i nazwiska

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

1.      dowód osobisty (do wglądu)

2.      wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

3.     inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska

4.     oryginał dowodu wpłaty

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

 

za wydanie decyzji: 37,00 zł.

na konto:

Urząd Gminy Zakrzewo

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia

 

do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy .

Podstawa prawna

 

art.4, art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.2016.10 j.t.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.)

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje

 

Podanie o wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.

Dokumenty należy złożyć osobiście.

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej

Zmiana imienia i nazwiska – na czym polega?

Jak przystało na dobrą ustawę, ta zawiera słowniczek pojęć, których dany akt używa. W ten sposób można określić, na czym technicznie polega zmiana imienia i nazwiska.

Art. 3.
1) zmiana imienia oznacza zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion lub zmianę kolejności imion;
2) zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego;

Zmiana imienia i nazwiska – powody

Czy tego chcemy, czy nie, zmiana imienia i nazwiska może nastąpić jedynie z ważnych powodów, których katalog określony jest w ustawie. Warunki te wyglądają następująco:

1.      gdy imię lub nazwisko jest ośmieszające, lub nielicujące z godnością człowieka,

2.      gdy chcemy zmienić nazwisko na takie, którego faktycznie używamy,

3.      gdy imię lub nazwisko zostały bezprawnie zmienione,

4.      gdy chcemy zmienić imię lub nazwisko na takie, które jest zgodne z przepisami kraju, którego obywatelstwo również posiadamy.

Powyżej wskazane powody nie dotyczą zmiany imienia i nazwiska, której możemy dokonać również na podstawie innych przepisów w szczególnych wypadkach. Do tych okoliczności, które mogą wiązać się z taką zmianą, należą przede wszystkim:

1.      zawarcie małżeństwa lub rozwód

2.      unieważnienie małżeństwa

3.      orzeczenia sądu dotyczące ustalenia pochodzenia dziecka

Zmiana imienia i nazwiska – przeszkody i ograniczenia

Główną przeszkodą, jaką możemy napotkać w procedurze zmiany imienia i nazwiska jest chęć ich zmiany na nazwisko historyczne. Zgodnie z ustawą nie możemy tego zrobić.

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej.

W ten sposób nie zmienimy swojego nazwiska na Chrobry, Tuwim, Stalin czy Piłsudski. Od tej zasady został przewidziany jednak oczywisty wyjątek. Zmiana na takie nazwisko jest możliwa, jeśli wykażemy,              że posiadamy członków rodziny o takim nazwisku. Inne ograniczenia przewidują maksymalną ilość członów imienia i nazwiska. W ten sposób, po zmianie nazwisko nie może zawierać więcej niż dwa człony. Tak samo nie można posiadać więcej niż dwa imiona.

Zmiana imienia i nazwiska – gdzie złożyć wniosek i co musi zawierać?

Zmiana imienia i nazwiska następuje zawsze na wniosek zainteresowanej osoby, z wyjątkiem oczywiście małoletnich dzieci. Wniosek o zmianę imienia i nazwiska składa się do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wniosek ten musi zawierać:

1.      swoje dane osobowe,

2.      wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

3.      numer PESEL,

4.      imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,

5.      wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,

6.      adres do korespondencji wnioskodawcy,

7.      uzasadnienie,

8.      oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 703
19 lutego 2018 12:39 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.