Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

tel. 54-27-20-933

Opłaty

 

Opłata skarbowa –  w wysokości 17,00 zł dokonuje się na rachunek:

Urząd Gminy Zakrzewo nr konta:

 

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia

 

Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż do 7 dni.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 t.j.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017.1257 t.j.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016.1827 t.j. z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

 

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Inne informacje

  1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny               w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
  2. Z uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są osoby, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi mającemu załatwić sprawę, w szczególności osoby korzystające z pomocy społecznej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 539
05 czerwca 2018 12:40 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.