Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego

Wymagane dokumenty

 

Formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”.

Do wglądu:

1.      Paszport.

2.      Dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

tel. 54-27-20-933

 

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

 

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 t.j.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2015.1852 t.j.)

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje.

Inne informacje

 

1.      Obowiązek wymeldowania dotyczy cudzoziemców, którzy opuszczają miejsce zamieszkania przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

2.      Wymeldowania należy dokonać osobiście.

3.      Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym            w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r.  poz. 1257) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach -innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

4.      Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł płatnej na rachunek Urząd Gminy Zakrzewo nr konta:Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028 z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

5.      Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 487
05 czerwca 2018 12:44 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.