Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty

 

1.      Dokumenty potwierdzające legitymację procesową wnioskodawcy (art. 28 k.p.a.) – tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości (np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający interes prawny)

2.      Dokumenty stanowiące dowód w sprawie o wymeldowanie (np. protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, wyrok o eksmisji osoby, której dot. wymeldowanie, zaświadczenie od komornika sądowego o wykonaniu wyroku eksmisyjnego)

Do wglądu:

1.      Dowód osobisty

2.      Dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego, z którego ma nastąpić wymeldowanie

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

tel. 54-27-20-933

Opłaty

 

Opłaty

Opłata skarbowa –  w wysokości 10,00 zł dokonuje się na rachunek:

Urząd Gminy Zakrzewo nr konta:

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia

 

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 t.j.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017.1257 t.j.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.              o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016.1827 t.j. z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Inne informacje

 

Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2 decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 533
05 czerwca 2018 12:46 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.