Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wymagane dokumenty:

 

Formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego"

 

Do wglądu:

1.      Dowód osobisty lub paszport

2.      Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna).

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Gminy Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

tel. 54-27-20-933

Opłaty:

 

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

 

Niezwłocznie

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 t.j.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2015.1852 t.j.)

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje

Inne informacje:

 

1.      Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego": potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

2.      Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym               w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r.             poz. 1257 ) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

3.      Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł płatnej na rachunek Urząd Gminy Zakrzewo nr konta:Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028 z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 296
05 czerwca 2018 12:52 Marzena Kotas - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl