Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca

Wymagane dokumenty

 

Formularz: „Zgłoszenie pobytu czasowego”

Do wglądu:

1.      Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:

§  Wiza (a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy – dokument podróży) lub,

§  Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca lub,

§  Karta pobytu lub,

§  Zezwolenie na pobyt czasowy lub,

§  Zezwolenie na pobyt stały lub,

§  Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub,

§  Decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzielenia w RP ochrony uzupełniającej, zgodny ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. 

2.      Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE:

§  Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

§  Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (a w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP).

3.      Cudzoziemiec członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE (niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE):

§  Ważny dokument podróży,

§  Ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE.

4.      Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdziła pobyt w lokalu osobie meldującej się.


Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

tel. 54-27-20-933

Opłaty

 

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

 

Niezwłocznie

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 t.j.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2015.1852 t.j.)

 

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje

Inne informacje

 

1.      Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

2.      Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

3.      Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

4.      Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł płatnej na rachunek Urząd Gminy Zakrzewo nr konta: Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028 z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 499
05 czerwca 2018 12:54 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.