Zgłoszenie pobytu stałego

Wymagane dokumenty

 

Formularz: „Zgłoszenie pobytu stałego”

 

Do wglądu:

1.      Dowód osobisty lub paszport.

2.      Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu).

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

tel. 54-27-20-933

Opłaty

 

 

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

 

 

Niezwłocznie

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 t.j.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2015.1852 t.j.)

 

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje

Inne informacje

 

1.      Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

2.      Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, lub paszportu.

3.      Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł płatnej na rachunek Urząd Gminy Zakrzewo nr konta: Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028 z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

4.     


5.      Zameldowanie w nowym miejscu pobytu stałego powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 527
05 czerwca 2018 12:57 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.