Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca

Wymagane dokumenty

 

Formularz: "Zgłoszenie pobytu stałego"

Do wglądu:

1.      Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:

§  karta pobytu (wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany) lub,

§  zezwolenie na pobyt stały lub,

§  zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub,

§  decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP lub,

§  decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

2.      Obywatel państwa członkowskiego UE:

§  Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

§  Ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.      Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE (niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE):

§  Ważny dokument podróży,

§  Ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

4.      Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdziła pobyt w lokalu osobie meldującej się.

Miejsce złożenia dokumentów

 

 

Urząd Gminy Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

tel. 54-27-20-933

 

 

Opłaty

 

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

 

 

Niezwłocznie

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 t.j.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2015.1852 t.j.)

 

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje

Inne informacje

 

1.      Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny lokalu).

2.      Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym               w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r.                                poz. 1257) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

3.      Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł płatnej na rachunek Urząd Gminy Zakrzewo nr konta: Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028 z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 534
05 czerwca 2018 12:59 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.