Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty

 

1.      Wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo pobyt czasowy w drodze postępowania administracyjnego.

2.      Wypełniony formularz wniosku „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.

3.      Dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego, w którym ma nastąpić zameldowanie.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

tel. 54-27-20-933

Opłaty

 

Opłata skarbowa –  w wysokości 10,00 zł dokonuje się na rachunek:

Urząd Gminy Zakrzewo nr konta:

 66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

 

Termin i sposób załatwienia

 

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 t.j.), Ustaw z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017.1257 t.j.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016.1827 t.j. z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje

 

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga właściwy organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 490
05 czerwca 2018 13:02 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.