Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6

Wymagane dokumenty

 

Formularz: "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy".

Do wglądu:
Dowód osobisty lub paszport

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

tel. 54-27-20-933

Opłaty

 

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

 

Niezwłocznie

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 t.j.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2015.1852 t.j.)

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje

Inne informacje

 

- Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy należy dokonać osobiście.

- Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r. poz. 1257) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

- Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł płatnej na rachunek Urząd Gminy Zakrzewo nr konta: Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028 z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

-Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu  poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 535
05 czerwca 2018 13:08 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.