Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Wymagane dokumenty:

 

Formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”.

Do wglądu:
Dowód osobisty lub paszport.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Gminy Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

tel. 54-27-20-933

Opłaty:

 

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

 

Niezwłocznie

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 t.j.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2015.1852 t.j.)

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje

Inne informacje:

 

1.      Wymeldowania należy dokonać osobiście.

2.      Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym             w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r.            poz. 1257) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

3.      Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł płatnej  na rachunek Urząd Gminy Zakrzewo nr konta: Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028  z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

4.      Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej można dokonać               w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 222
05 czerwca 2018 13:23 Marzena Kotas - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl