Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Wymagane dokumenty:

 

Formularz: „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”

Do wglądu:
Dowód osobisty lub paszport

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Gminy Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

tel. 54-27-20-933

Opłaty:

 

Nie pobiera się

 

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 t.j.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2015.1852 t.j.)

Tryb odwoławczy:

 

 

Nie przysługuje

 

Inne informacje:

 

1.      Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać osobiście najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

2.      Zgłoszenia powrotu należy dokonać ustnie najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

3.      Zgłoszenia wyjazdu poza granicę RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie   o którym mowa w art. 32

§ 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz 267 z późn. zm.)  po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

4.      Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł płatnej  na rachunek Urząd Gminy Zakrzewo nr konta: Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028  z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

5.      Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 249
05 czerwca 2018 13:34 Marzena Kotas - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl