DO - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia

Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego  składa jeden z rodziców lub opiekun prawny w siedzibie dowolnej gminy osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e -PUAP – wzory w załączeniu.  Przy składaniu wniosku jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat. Dowód odbiera wnioskodawca lub osoba małoletnia, jeżeli ukończyła 13 lat w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Stefana Batorego 38/40.

2. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 ´ 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 ´ 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 ´ 45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2.";

3. Na żądanie organu – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia  w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

tel. 54-27-20-933

 

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

 

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna

-  art. 27 i art. 29 ust. 2-4 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1464).

-  rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  z 29 stycznia 2015 r. w  sprawie  wzoru dowodu  osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu  (Dz. U. z 2015 r., poz.212),

-  ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1030 z późn. zm. ).

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

 

 Uwagi

* Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 536
05 czerwca 2018 13:57 (Marzena Kotas) - Dodanie załącznika.
05 czerwca 2018 13:48 (Marzena Kotas) - Aktualizacja danych sprawy.
05 czerwca 2018 13:37 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.