DO - wydawane po raz pierwszy dla osób pełnoletnich

Wymagane dokumenty

 

Dokumenty od wnioskodawcy

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego  składa się osobiście*, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin,    w siedzibie dowolnej gminy w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. Dowód odbiera się osobiście.

2. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 ´ 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,             z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 ´ 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 ´ 45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2.";

3. Na żądanie organu – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

tel. 54-27-20-933

 

Termin i sposób załatwienia

 

 

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

 


 -  art. 26 i art. 29 ust. 2-4 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U.   z  2017r.,                  poz. 1464),

-  rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  z 29 stycznia 2015 r. w  sprawie  wzoru dowodu   osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015 r., poz. 212)

-   ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1030                      z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Zakrzewo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 518
05 czerwca 2018 13:55 (Marzena Kotas) - Dodanie załącznika.
05 czerwca 2018 13:39 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.