Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu dla małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilno - prawnymi)

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

1.Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest:
a)Kawalerem, panną:
•Dowód osobisty
•Odpis skrócony aktu urodzenia. (dotyczy osoby urodzonej poza obrębem USC Zakrzewo).
b)Rozwiedzionym, rozwiedzioną:
•Dowód osobisty
•Odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby urodzonej w obrębie USC Zakrzewo).
•Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa (nie dotyczy osoby, która poprzedni związek zawierała w USC Zakrzewo).
c)Wdowcem, wdową
•Dowód osobisty,
•Odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby urodzonej poza obrębem USC Zakrzewo).
•Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie współmałżonka (nie dotyczy osoby, która poprzedni związek zawierała w USC Zakrzewo).
2.Zainteresowani składają na piśmie zapewnienie(oświadczenie), że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Zakrzewie, pokój nr 12, Tel. 054 -272-09-33

Opłaty:

-sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
trzy odpisy skrócone aktu wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu zwolnione są z opłaty skarbowej.
Następne odpisy wydawane z aktu podlegają opłacie skarbowej w wysokości:
- odpis skrócony - 22 zł (na podst. art 4 zał. cz. II. pkt.3 ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635)
- odpis zupełny - 33 zł (na podst. art 4 zał. cz. II.pkt.2 ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635)

Termin i sposób załatwienia:

Na podstawie uzgodnień z przedstawicielami kościołów działających na terenie gminy Zakrzewo zainteresowani zgłaszają się po omawiane zaświadczenie na 4 tygodnie przed datą ślubu. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest w ciągu trzech dni roboczych Akt małżeństwa sporządzany jest niezwłocznie po dostarczeniu przez duchownego zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie konkordatowej.

Podstawa prawna:

art. 1, 3, 41 – 6, 8 – 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami),art. 53 – 62 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 161, poz. 1688), art. 10 konkordatu z dnia 28 lipca 1993 r (Dz. U. 1998 Nr 51 poz. 318)

Tryb odwoławczy:

Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC, mogą wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności

Inne informacje:

Na podstawie złożonych dokumentów i wniosku kierownik USC miejsca zamieszkania jednego z nupturientów wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie to ważne jest przez 3 miesiące i w okresie jego ważności powinno nastąpić zawarcie małżeństwa. Po zawarciu małżeństwa organ kościelny winien przekazać w ciągu 5 dni kalendarzowych zaświadczenie o zawarciu małżeństwa w formie konkordatowej do urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca zawarcia celem sporządzenia aktu małżeństwa. Nie zachowanie tego terminu przez organ kościelny spowoduje, że kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi sporządzenia aktu i następnie powiadomi zainteresowane osoby o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC, mogą wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie wpisane zostaną małżeństwa konkordatowe zawarte w naszej gminie. O wydanie odpisu aktów stanu cywilnego można się zwrócić drogą pocztową, przesyłając do Urzędu Stanu Cywilnego w Zakrzewo podanie o wydanie odpisu aktu, wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej na konto: Urząd Gminy Zakrzewo 66 9537 0000 0060 0125 2000 0028
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 2164
12 maja 2008 10:11 Roman Ćwikliński - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl