Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim urzędzie stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Obywatel polski :
1.Kawaler, panna:
•Dowód osobisty
•odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli akt sporządzony jest poza USC Zakrzewo).
2.Rozwiedziony, rozwiedziona:
•dowód osobisty
•odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli akt sporządzony jest poza USC Zakrzewo).
•odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa (nie dotyczy osoby, która poprzedni związek zawierała w USC Zakrzewo).
3.Wdowiec, wdowa
•dowód osobisty,
•odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli akt sporządzony jest poza USC Zakrzewo).
•odpis skrócony aktu zgonu (nie dotyczy osoby, której zgon sporządzony został w USC Zakrzewo).
2.Cudzoziemiec przedstawia:
•Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ danego państwa,
•odpis aktu urodzenia
•poświadczenie zamieszkania,
•paszport,
•tłumaczenia wymienionych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Zainteresowani składają na piśmie zapewnienie (oświadczenie), że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Zakrzewie, pokój nr 12, Tel. 054 -272-09-33

Opłaty:

sporządzenie aktu małżeństwa 84,- zł na podst. art 4 zał. cz. I. pkt.1 ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635)
•Trzy odpisy skrócone wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu zwolnione są z opłaty skarbowej.
Następne odpisy wydawane z aktu podlegają opłacie skarbowej w wysokości:
- odpis skrócony - 22 zł (na podst. art 4 zał. cz. II. pkt.3 ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635)
- odpis zupełny - 33 zł (na podst. art 4 zał. cz. II.pkt.2 ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635)

Termin i sposób załatwienia:

Minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa.

Podstawa prawna:

art. 1, 3 – 6, 9 – 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami),art. 53 – 62 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 161, poz. 1688),

Inne informacje:

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawym ojczystym danego kraju cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo z obywatelem polskim winno zawierać oprócz danych osobowych cudzoziemca określenie jego stanu cywilnego. Ponadto winno zawierać stwierdzenie, że zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem posiada możność zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim w Polsce.
Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu winien przedłożyć postanowienie sądowe o zwolnieniu go z tego obowiązku.
O wydanie odpisu aktów stanu cywilnego można się zwrócić drogą pocztową, przesyłając do Urzędu Stanu Cywilnego w Zakrzewie podanie o wydanie odpisu aktu, wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej na konto : Urząd Gminy Zakrzewo 66 9537 0000 0060 0125 2000 0028
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1598
12 maja 2008 10:19 Roman Ćwikliński - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl