Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

1.Gdy zamierzający zawrzeć małżeństwo jest:
a)Kawalerem, panną:
•Dowód osobisty
•Odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby urodzonej w obrębie USC Zakrzewo).
b)Rozwiedzionym, rozwiedzioną:
•Dowód osobisty
•Odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby urodzonej w obrębie USC Zakrzewo)
•Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa (nie dotyczy osoby, która poprzedni związek zawierała w USC Zakrzewo).
c)Wdowcem, wdową
•Dowód osobisty,
•Odpis skrócony aktu urodzenia. (nie dotyczy osoby urodzonej w obrębie USC Zakrzewo).
•Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie współmałżonka. (nie dotyczy osoby, która poprzedni związek zawierała w USC Zakrzewo).
Zainteresowani składają na piśmie zapewnienie (oświadczenie), że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Zakrzewie, pokój nr 12, Tel. 054 -272-09-33

Opłaty:

Sporządzenie aktu małżeństwa – 84,- zł
Trzy odpisy skrócone aktu wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu zwolnione są od opłaty skarbowej.
Następne odpisy wydawane z akt podlegają opłacie w wysokości:
- odpis skrócony - 22 zł na podst. art 4 zał. cz. II. pkt.3 ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635)
- odpis zupełny - 33 zł na podst. art 4 zał. cz. II. pkt.2 ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635)

Termin i sposób załatwienia:

Termin zgłoszenia zawarcia małżeństwa, data zawarcia: Minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego. Bieg ustawowego terminu rozpoczyna się z chwilą złożenia i podpisania dokumentów. Termin zawarcia małżeństwa ustalany jest po złożeniu ww. dokumentów. Akt małżeństwa sporządzany jest niezwłocznie.
Termin sporządzenia aktu: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach na wniosek osób zainteresowanych kierownik USC może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
O wydanie odpisu aktów stanu cywilnego można się zwrócić drogą pocztową, przesyłając do Urzędu Stanu Cywilnego w Zakrzewie podanie o wydanie odpisu aktu, wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

art. 1, 3 – 7, 9 – 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami), art. 53 – 62 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 1986 Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1913
12 maja 2008 10:22 Roman Ćwikliński - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl