Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wymagane dokumenty

a) wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu z oznaczeniem działki, której dotyczy;
b) 2 szt. kopii mapy zasadniczej (1 oryginał + 1 kopia) lub w przypadku jej braku kopii mapy katastralnej przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych (np: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych czy telefonicznych) również w skali 1:2000 z wyrysowaną lokalizacją planowanej inwestycji.
W/w mapa winna zawierać obszar obejmujący teren samej inwestycji wraz z otoczeniem w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontowa przedmiotowej działki, nie mniejszy jednak niż 50 m. od granicy obszaru objętego wnioskiem;
c) aktualny wypis z rejestru gruntów;
d) w przypadku braku uzbrojenia terenu:
- w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną – zapewnienie od „ENERGA” – Operator S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Radziejów, ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów
- w zakresie przyłączy wodociągowych – decyzja Wójta Gminy Zakrzewo na wykonanie przyłącza wodociągowego; wniosek na decyzję wykonania przyłącza wodociągowego należy składać do Wójta Gminy Zakrzewo w sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzewo

U W A G A :
Do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji zaliczanych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko należy dołączyć informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające w szczególności dane o :
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia;
b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną;
c) rodzaju technologii;
d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia;
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowców, materiałów, paliw oraz energii;
f) rozwiązaniach chroniących środowisko;
g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, sekretariat

Opłaty

107 zł. opłaty skarbowej - za decyzję o warunkach zabudowy - przy składaniu wniosku.
Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Zakrzewo lub na rachunek bankowy.
Przed dokonaniem czynności urzędowej dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

U W A G A :
Wnioski i decyzje dotyczące budowy lub rozbudowy budynków mieszkalnych zwolnione są z opłat skarbowych.

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy w terminie do dwóch m-cy.
W przypadku przedłużenia tego terminu wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o nowym terminie załatwienia sprawy.
Odbiór decyzji oraz terminie odbioru jest uzgadniany z inwestorem.

Podstawa prawna

Art. 60, ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie można składać za pośrednictwem Wójta Gminy Zakrzewo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzewo.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2008 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 3682
10 czerwca 2008 12:06 (Roman Ćwikliński) - Dodanie załącznika.
10 czerwca 2008 12:03 (Roman Ćwikliński) - Aktualizacja danych sprawy.
10 czerwca 2008 11:52 (Roman Ćwikliński) - Utworzenie sprawy.