Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Wykaz spraw

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

 

·          dowód osobisty (do wglądu)

·         wniosek

·         oryginał dowodu wpłaty

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty:

 

odpis skrócony aktu stanu cywilnego: 22,00 zł.

odpis zupełny aktu stanu cywilnego: 33,00 zł.

zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku: 24,00 zł.

na konto:

Urząd Gminy Zakrzewo

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia:

 

1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

2. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego następuje po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 

art. 44-45, art. 51  ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).

Tryb odwoławczy:

 

nie przysługuje

 

Inne informacje:

 

Sprawy te załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.

Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku otrzyma:

·          osoba, której akt dotyczy

·         jej małżonek

·         wstępny

·         zstępny

·         rodzeństwo

·         przedstawiciel ustawowy

·         opiekun

·         osoba, która wykaże w tym interes prawny.

Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.