Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Wykaz spraw

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

 

·        do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość

·        wniosek

·        dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym u tłumacza przysięgłego

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty:

 

za wydanie zaświadczenia: 38,00 zł.

na konto:

Urząd Gminy Zakrzewo

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia:

 

14 dni od złożenia wniosku

Podstawa prawna:

 

art. 83 oraz art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).

 

Tryb odwoławczy:

 

Wniosek do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Inne informacje:

 

Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zaświadczeń odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego                         w  Zakrzewie przy ul. Leśnej 1, telefon 54-27-20-933.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą jest ważne sześć miesięcy od daty jego wydania.

Dokument można uzyskać tylko osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Zakrzewo lub za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą.