Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Wykaz spraw / alfabetycznie

Ddo góry

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Mdo góry

Małżeństwo Cywilne

Pdo góry

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób prawnych
Podatek od środków transportowych

Udo góry

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym przyznawane na wniosek podatnika

Wdo góry

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej
Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych
Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej
Wznowienie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej

Zdo góry

Zawieszenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej
Zaświadczenia o pracy w gospodarstwach rolnych
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej
Zwrot podatku akcyzowego na 2018rok