Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Wykaz spraw / alfabetycznie

Ddo góry

DO - wydawane po raz pierwszy dla osób pełnoletnich
DO - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia
DO - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia.
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Mdo góry

Małżeństwo Cywilne
Małżeństwo wyznaniowe

Ndo góry

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Odo góry

Oświadczenie o uznaniu dziecka

Pdo góry

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób prawnych
Podatek od środków transportowych
Powrót do nazwiska po rozwodzie

Rdo góry

Rejestracja treści zagranicznego aktu małżeństwa
Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane

Sdo góry

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Udo góry

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym przyznawane na wniosek podatnika
Uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wdo góry

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej
Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego
Wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych
Wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego
Wymeldowanie z pobytu stałego
Wznowienie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej

Zdo góry

Zawieszenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej
Zaświadczenia o pracy w gospodarstwach rolnych
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o stanie cywilnym
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca
Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie zgonu
Zmiana imienia dziecka
Zmiana imienia i nazwiska
Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej
Zwrot podatku akcyzowego na 2019rok