Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Wykaz spraw / wg kategorii

Wybierz kategorię

Alkohol Budownictwo Dowody osobiste Działalność gospodarcza - handel - targowiska Ewidencja ludności Nieruchomości Opłaty - podatki Rolnictwo

Alkoholdo góry

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Budownictwodo góry

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego

Dowody osobistedo góry

DO - wydawane po raz pierwszy dla osób pełnoletnich
DO - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia
DO - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia.

Działalność gospodarcza - handel - targowiskado góry

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej
Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej
Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej

Ewidencja ludności do góry

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego
Wymeldowanie z pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca
Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Nieruchomoścido góry

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego

Opłaty - podatkido góry

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób prawnych
Podatek od środków transportowych
Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym przyznawane na wniosek podatnika
Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych

Rolnictwodo góry

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego