Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Wykaz spraw / wg wydzialów

Wybierz wydział

Referat finansowy Stanowisko ds. wojskowo-obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy Urząd Stanu Cywilnego

Referat finansowy do góry

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób prawnych
Podatek od środków transportowych
Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym przyznawane na wniosek podatnika
Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych
Zaświadczenia o pracy w gospodarstwach rolnych
Zwrot podatku akcyzowego na 2019rok

Stanowisko ds. wojskowo-obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminydo góry

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej
Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej
Wznowienie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej
Zawieszenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej

Urząd Stanu Cywilnegodo góry

Małżeństwo Cywilne
Małżeństwo wyznaniowe
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Oświadczenie o uznaniu dziecka
Powrót do nazwiska po rozwodzie
Rejestracja treści zagranicznego aktu małżeństwa
Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego
Wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego
Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
Wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Zaświadczenie o stanie cywilnym
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Zgłoszenie zgonu
Zmiana imienia dziecka
Zmiana imienia i nazwiska