Urząd Gminy Zakrzewo

Referaty

Referat finansowy

Do jego zadań należy w szczególności:
1/ wykonywanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych,
2/ opracowywanie propozycji projektu budżetu gminy,
3/ realizacja i nadzorowanie wykonania budżetu gminy, a także bieżące informowanie
Wójta o stanie jego realizacji i wnioskowanie zamian w budżecie,
4/ opracowywanie projektu uchwał budżetowych, podatkowych itp,
5/ prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rachunkowości budżetowej,
6/ dokonywanie kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,
7/ sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu,
8/ sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
9/ bieżące analizowanie realizacji budżetu,
10/ współpraca z RIO oraz urzędami i izbami skarbowymi,
11/ sporządzanie list płac,
12/ realizacja zadań wynikających z przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
13/ prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
14/ wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy,
15/ wystawianie rachunków z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych,
16/ prowadzenie ksiąg rachunkowych , prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat,
zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat,
17/ prowadzenie postępowania egzekucji administracyjnej nie uiszczonych w terminie
zobowiązań pieniężnych,
18/ dokonywanie rozliczeń inkasentów,
19/ opiniowanie wniosków i opracowywanie decyzji o odroczeniach i umorzeniach podatków,
rozkładania na raty i udzielania ulg,
20/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z podatkiem od towarów i usług,
21/ prowadzenie kasy,
22/ prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i kartotek materiałowych,
23/ prowadzenie ewidencji i rozliczeń druków ścisłego zarachowania

Stanowiska:

Karolina Chabas-Merke

Skarbnik Gminy

Mirosława Golenia

Inspektor ds. ksiegowości budżetowej

Małgorzata Rybacka

Inspektor ds. wymiaru podatków

Barbara Głowacka

Inspektor ds. księgowości podatków

Katarzyna Matuszewska

Podinspektor ds. obsługi kasy

Aneta Stempińska

Inspektor ds wynagrodzeń i ksiegowosci podatkowej

Mariusz Mistera

Podinspektor ds. rozliczeń za wodę, ścieki i odpady komunalne

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 5129
04 listopada 2019 07:57 (Roman Ćwikliński) - Dodanie stanowiska: Skarbnik Gminy.
04 listopada 2019 07:56 (Roman Ćwikliński) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds wynagrodzeń i ksiegowosci podatkowej.
04 listopada 2019 07:56 (Roman Ćwikliński) - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds wynagrodzeń i ksiegowosci podatkowej.
Realizacja: IDcom.pl