Urząd Gminy Zakrzewo

Referaty

Referat finansowy

Do jego zadań należy w szczególności:
1/ wykonywanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych,
2/ opracowywanie propozycji projektu budżetu gminy,
3/ realizacja i nadzorowanie wykonania budżetu gminy, a także bieżące informowanie
Wójta o stanie jego realizacji i wnioskowanie zamian w budżecie,
4/ opracowywanie projektu uchwał budżetowych, podatkowych itp,
5/ prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rachunkowości budżetowej,
6/ dokonywanie kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,
7/ sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu,
8/ sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
9/ bieżące analizowanie realizacji budżetu,
10/ współpraca z RIO oraz urzędami i izbami skarbowymi,
11/ sporządzanie list płac,
12/ realizacja zadań wynikających z przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
13/ prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
14/ wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy,
15/ wystawianie rachunków z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych,
16/ prowadzenie ksiąg rachunkowych , prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat,
zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat,
17/ prowadzenie postępowania egzekucji administracyjnej nie uiszczonych w terminie
zobowiązań pieniężnych,
18/ dokonywanie rozliczeń inkasentów,
19/ opiniowanie wniosków i opracowywanie decyzji o odroczeniach i umorzeniach podatków,
rozkładania na raty i udzielania ulg,
20/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z podatkiem od towarów i usług,
21/ prowadzenie kasy,
22/ prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i kartotek materiałowych,
23/ prowadzenie ewidencji i rozliczeń druków ścisłego zarachowania

Stanowiska:

Ewa Milewska

Skarbnik Gminy

Mirosława Golenia

Inspektor ds. ksiegowości budżetowej

Karolina Chabas-Merke

Inspektor ds wynagrodzeń i ksiegowosci podatkowej

Małgorzata Rybacka

Inspektor ds. wymiaru podatków

Barbara Głowacka

Inspektor ds. księgowości podatków

Katarzyna Matuszewska

Podinspektor ds. obsługi kasy

Aneta Stempińska

Podinspektor ds. rozliczeń za wodę, ścieki i odpady komunalne

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 4812
30 stycznia 2015 14:43 Roman Ćwikliński - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds wynagrodzeń i ksiegowosci podatkowej.
30 stycznia 2015 14:42 Roman Ćwikliński - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. ksiegowości budżetowej .
30 stycznia 2015 14:42 Roman Ćwikliński - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor ds. rozliczeń za wodę, ścieki i odpady komunalne.
Realizacja: IDcom.pl