Referat finansowy

Do jego zadań należy w szczególności:
1)wykonywanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych,
2)opracowywanie propozycji projektu budżetu,
3)realizacja i nadzorowanie wykonania budżetu, a także bieżące informowanie wójta o stanie jego realizacji i wnioskowanie zmian w budżecie,
4)opracowywanie projektu uchwał budżetowych, podatkowych itp.,
5)prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rachunkowości budżetowej,
6)dokonywanie kontroli finansowej w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy,
7)sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu,
8)sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
9)współpraca z RIO oraz urzędami i izbami skarbowymi,
10)sporządzanie list płac,
11)realizacja zadań wynikających z przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
12)prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
13)wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy,
14)wystawianie rachunków z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych,
15)prowadzenie ksiąg rachunkowych, prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat,
16)prowadzenie postępowań egzekucji administracyjnych nie uiszczonych w terminie zobowiązań pieniężnych,
17)dokonywanie rozliczeń inkasentów,
18)opiniowanie wniosków i opracowywanie decyzji o odroczeniach i umorzeniach podatków, rozkładania na raty i udzielania ulg,
19)prowadzenie postępowania w zakresie zwrotu nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranego podatku wraz z odsetkami,
20)prowadzenie całokształtu spraw związanych z podatkiem od towarów i usług,
21)prowadzenie kasy,
22)prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i kartotek materiałowych,
23)prowadzenie ewidencji i rozliczeń druków ścisłego zarachowania,
24)prowadzenie ewidencji depozytów i gwarancji,
25)prowadzenie postępowania i ustalanie prawa do zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych posiadających grunty na terenie gminy,
26)składanie sprawozdań o zrealizowanych ze środków budżetu państwa zwrotach podatku akcyzowego producentom rolnym
27)potwierdzanie istnienia gospodarstwa rolnego oraz poświadczanie opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników.

Stanowiska

Skarbnik Gminy

Inspektor ds. ksiegowości budżetowej

Inspektor ds. wymiaru podatków

Inspektor ds. księgowości podatków

Podinspektor ds. obsługi kasy

Inspektor ds wynagrodzeń i ksiegowosci podatkowej

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 5552
12 października 2020 09:04 (Jan Bąk) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor ds. rozliczeń za wodę, ścieki i odpady komunalne.
09 stycznia 2020 11:55 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
09 stycznia 2020 11:55 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.