Referat organizacyjny

Referat organizacyjny
Do jego zadań należy w szczególności:
1)obsługa techniczno-biurowa narad i konferencji wójta i sekretarza,
2)prowadzenie rejestru obiegu dokumentów i korespondencji,
3)prowadzenie rejestru oraz dokumentacji związanej ze skargami, wnioskami, petycjami i listami,
4)zamawianie pieczęci i tablic urzędowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
5)współpraca z organami jednostek pomocniczych, prowadzenie dokumentacji i obsługa zebrań wiejskich,
6)zaopatrzenie w materiały biurowe,
7)obsługa centrali telefonicznej, faksu, kserokopiarki i poczty elektronicznej,
8)prowadzenie zbiorczej ewidencji zaświadczeń,
9)prowadzenie zbiorczej ewidencji informacji publicznej,
10)obsługa posiedzeń rady i komisji rady,
11)zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia sesji rady i posiedzeń komisji rady oraz odpowiedzialność za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji rady i posiedzenia komisji rady,
12)kompletowanie dokumentacji z prac rady i komisji rady oraz prowadzenie rejestrów,
13)prowadzenie zbioru przepisów gminnych, wniosków i interpelacji,
14)wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, Prezydenta RP, posłów do Sejmu RP i do Senatu RP, posłów do parlamentu europejskiego, jednostek pomocniczych, ławników i referendów,
15)prowadzenie zadań związanych z ochroną zdrowia,
16)koordynacja zadań oświatowych i współpraca z nadzorem pedagogicznym,
17)organizacja konkursów na dyrektorów szkół,
18)organizowanie całokształtu zadań w zakresie awansu zawodowego nauczycieli,
19)prowadzenie zadań związanych z organizacją szkół,
20)prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów (stypendia szkolne, zasiłki szkolne itp.),
21)prowadzenie spraw związanych z dotacjami oświatowymi, w tym dla szkół niepublicznych oraz programami rządowymi, oświatowymi i unijnymi,
22)prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej,
23)organizacja dowożenia uczniów,
24)prowadzenie racjonalnej gospodarki etatami i funduszem płac,
25)prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
26)prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
27) prowadzenie spraw osobowych pracowników publicznych,
28) prowadzenie funduszu świadczeń socjalnych.

Stanowiska

Inspektor ds. kadr i oświaty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 4075
09 stycznia 2020 11:52 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
06 grudnia 2018 11:13 (Roman Ćwikliński) - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. organizacyjnych, obsługi rady i jednostek pomocniczych.
17 kwietnia 2018 13:20 (Urszula Skrzypińska) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. kadr i oświaty.