Urząd Gminy Zakrzewo

Referaty

Referat organizacyjny

Referat organizacyjny
Do jego zadań należy w szczególności:
1/ obsługa techniczno-biurowa narad i konferencji Wójta i Sekretarza Gminy,
2/ prowadzenie rejestrów obiegu dokumentów i korespondencji,
3/ prowadzenie rejestrów oraz dokumentacji związanej ze skargami, wnioskami i listami,
4/ zamawianie pieczęci i tablic urzędowych oraz prowadzenie ich ewidencji ,
5/ współpraca z organami jednostek pomocniczych, prowadzenie dokumentacji i obsługa zebrań wiejskich,
6/ zaopatrzenie w materiały biurowe,
7/ obsługa centrali telefonicznej, fax-u i kserokopiarki,
8/ prowadzenie zbiorczej ewidencji zaświadczeń,
9/ prowadzenie archiwum zakładowego,
10/ obsługa posiedzeń Rady i komisji,
11/ zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia sesji i posiedzeń komisji oraz odpowiedzialność za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady Sesji,
12/ kompletowanie dokumentacji z prac Rady , komisji oraz prowadzenie rejestrów,
13/ prowadzenie zbioru przepisów gminnych , uchwał , wniosków i interpelacji,
14/ wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów do Rady Gminy, Wójta, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, jednostek pomocniczych, ławników, referendów ogólnokrajowych i gminnych,
15/ prowadzenie zadań związanych z ochroną zdrowia,
16/ koordynacja zadań oświatowych i współpraca z nadzorem pedagogicznym,
17/ organizacja konkursów na Dyrektorów szkół,
18/ organizowanie całokształtu zadań w zakresie awansu zawodowego nauczycieli,
19/ prowadzenie zadań związanych z organizacją szkół,
20/ prowadzenie racjonalnej gospodarki etatami i funduszem płac,
21/ prowadzenie spraw kadrowych , osobowych pracowników Urzędu Gminy, GOPS, GBP, GOK oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy,
22/ prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
23/ prowadzenie spraw osobowych pracowników publicznych,
24/ prowadzenie funduszu świadczeń socjalnych,
25/ utrzymywanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń urzędu gminy,
26/ otwieranie i zamykanie urzędu oraz sprawdzanie wyłączenia urządzeń elektrycznych,
27/ utrzymanie porządku na zewnątrz budynku urzędu, łącznie z odśnieżaniem i utrzymaniem zieleni,
28/ obsługa urządzeń grzewczych urzędu.

Stanowiska:

Monika Sicińska - Podobieńska

Inspektor ds. kadr i oświaty

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 3627
06 grudnia 2018 11:13 (Roman Ćwikliński) - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. organizacyjnych, obsługi rady i jednostek pomocniczych.
17 kwietnia 2018 13:20 (Urszula Skrzypińska) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. kadr i oświaty.
15 marca 2018 15:03 (Roman Ćwikliński) - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. kadr i oświaty.
Realizacja: IDcom.pl