Stanowisko ds. gospodarki wodnej i kanalizacyjnych

Do jego zadań należy w szczególności:
1)realizacja zadań i obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
2)nadzór nad prawidłowością procesu technologicznego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, przepompowni i kanalizacji w celu niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz nad prawidłowością procesu technologicznego w stacjach uzdatniania wody w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody odpowiedniej jakości,
3)przestrzeganie reżimów technologicznych zapewniających ciągłość okresu gwarancji producenta urządzeń oraz zapewniających prawidłową eksploatację urządzeń,
4)odpowiedzialność za prawidłowy stan techniczny i prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, sieci przesyłowych, przepompowni i kanalizacji deszczowej,
5)sprawowanie zwierzchnika służbowego wobec pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz organizowanie im pracy i ich nadzorowanie,
6)nadzór nad prawidłową gospodarką materiałową i rozliczanie materiałowe robót,
7)prowadzenie niezbędnych rejestrów dokumentujących na bieżąco: stan techniczny urządzeń, awarie, czas pracy, przeglądy, serwisy, gwarancje i inne zdarzenia mające wpływ na poprawne działanie obiektów oczyszczalni, przepompowni i sieci oraz stacji uzdatniania wody wraz z sieciami i kanalizacją deszczową,
8)nadzór i kontrola nad pojazdami, maszynami i urządzeniami będącymi na wyposażeniu oczyszczalni ścieków, przepompowni i stacji uzdatniania wody,
9)prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego,
10)współpraca ze spółkami wodnymi działającymi na terenie gminy,
11)opiniowanie projektów prac geologicznych.

Stanowiska

Inspektor ds. wodociągowo - kanalizacyjnych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2015 08:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1642
09 stycznia 2020 12:02 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
09 stycznia 2020 12:02 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
09 stycznia 2020 12:01 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.