Urząd Gminy Zakrzewo

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. wodociągowo - kanalizacyjnych

Do jego zadań należy w szczególności:
1) realizacja zadań i obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
2) nadzór nad prawidłowością procesu technologicznego mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków, przepompowni i kanalizacji w celu niezawodnego
odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz nad prawidłowością procesu
technologicznego w stacjach uzdatniania wody w celu zapewnienia ciągłości dostaw
wody odpowiedniej jakości,
3) przestrzeganie reżimów technologicznych zapewniających ciągłość okresu gwarancji
producenta urządzeń oraz zapewniających prawidłową eksploatacje urządzeń,
4) sporządzanie umów z odbiorcami usług i ich realizacja,
5) organizowanie i nadzorowanie pracy osób zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni
ścieków i stacji uzdatniania wody.

Stanowiska:

Ryszard Sikorski

Inspektor ds. wodociągowo - kanalizacyjnych

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2015 08:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1210
03 lutego 2015 10:23 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
03 lutego 2015 10:23 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
03 lutego 2015 08:04 (Roman Ćwikliński) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. wodociągowo - kanalizacyjnych.
Realizacja: IDcom.pl