Stanowisko ds.komunalnych

Do jego zadań należy w szczególności:
1)opracowywanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
2)wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksu cywilnego,
3)usuwanie skutków samowoli lokalowej,
4)dbałość o należyty stan techniczny i sanitarny gminnych obiektów oraz realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych,
5)prowadzenie książek kontroli sanitarnej i książek obiektu budowlanego dla poszczególnych obiektów,
6)wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
7)organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci,
8)budowa, remont i konserwacja punktów świetlnych,
9)bieżące monitorowanie zużycia energii,
10)prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem, remontem i utrzymaniem dróg gminnych, parkingów, placów i chodników,
11)przygotowywanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób,
12)prowadzenie ewidencji umów w ramach zamówień publicznych i rejestru umów zleceń,
13)rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym w szczególności:
a)prowadzenie księgowości analitycznej wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b)przyjmowanie deklaracji i przygotowywanie decyzji w sprawach określania wysokości opłat i sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi,
c)prowadzenie wykazu ilości osób zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzewo w celu określenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d)sporządzanie i uzgadnianie sprawozdań związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami,
e)przygotowywanie upomnień z powodu zaległości w opłacie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2015 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1533
03 sierpnia 2020 13:07 (Roman Ćwikliński) - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds.komunalnych i gospodarowania nieruchomościami.
09 stycznia 2020 12:04 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
09 stycznia 2020 12:03 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.