Urząd Gminy Zakrzewo

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds.komunalnych i gospodarowania nieruchomościami

Do jego zadań należy w szczególności:
1)przygotowywanie materiałów i dokumentów do planów strategii i rozwoju gminy,
2)prowadzenie ewidencji majątku komunalnego gminy oraz jego komunalizacji i inwentaryzacji,
3)gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
4)prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, zakupem, najmem i dzierżawą nieruchomości gminnych,
5)ustalanie wysokości opłat adiacenckich i innych opłat obciążających właścicieli i użytkowników wieczystych,
6)opracowywanie decyzji zatwierdzających rozgraniczenie i podział nieruchomości,
7)opracowywanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
8)wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
9)usuwanie skutków samowoli lokalowej,
10)prowadzenie postępowania w sprawie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
11)wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
12)dbałość o należyty stan techniczny i sanitarny gminnych obiektów oraz realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych,
13)prowadzenie książek kontroli sanitarnej i książek obiektu budowlanego dla poszczególnych obiektów,
14)wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
15)prowadzenie ewidencji umów w ramach zamówień publicznych i rejestru umów zleceń,
16)w zakresie zadań Zastępcy Kierownika USC podczas jego nieobecności – bieżące załatwianie interesantów, w tym w szczególności:
a)sporządzanie akt stanu cywilnego,
b)przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń wynikających z ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz udzielanie ślubów,
c)sporządzanie i wydawanie odpisów akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

Stanowiska:

Mariola Banaszkiewicz

Inspektor ds.komunalnych i gospodarowania nieruchomościami

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2015 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1118
18 listopada 2015 12:34 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
02 listopada 2015 10:37 (Roman Ćwikliński) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds.komunalnych i gospodarowania nieruchomościami.
02 listopada 2015 10:31 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl