Stanowisko ds. gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego

Do jego zadań należy w szczególności:
1)prowadzenie spraw zmierzających do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego,
2)wydawanie zaświadczeń, wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego,
3)prowadzenie ewidencji nieruchomości oraz przyznawanie im numerów porządkowych,
4)przygotowywanie materiałów i dokumentów do planów strategii i rozwoju gminy,
5)prowadzenie ewidencji majątku komunalnego gminy oraz jego komunalizacji i inwentaryzacji,
6)gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
7)prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, najmem, dzierżawą i użyczaniem nieruchomości gminnych,
8)ustalanie wysokości opłat adiacenckich i innych opłat obciążających właścicieli i użytkowników wieczystych,
9)opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
10)opracowywanie decyzji zatwierdzających rozgraniczenie i podział nieruchomości,
11)prowadzenie postępowania w sprawie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
12)wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości.

Stanowiska

Inspektor ds rolnictwa i zagospodarowania przestrzennego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2015 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1482
09 stycznia 2020 12:06 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
09 stycznia 2020 12:06 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
18 listopada 2015 12:36 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.