Urząd Gminy Zakrzewo

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. wojskowo-obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy

I. SPRAWY WOJSKOWE:
1.przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej do prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
2.prowadzenie wykazu osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej,
3.prowadzenie spraw z zakresu reklamowania żołnierzy rezerwy,

II. OBRONA CYWILNA:
1.Plan Obrony Cywilnej Gminy
2.Karty realizacji zadań obrony cywilnej
3.Plan organizacji ewakuacji III stopnia
4.Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
5.Dokumentacja Systemu Wyrywania i Alarmowania
6.Plan zaciemnienia budynku UG i terenu gminy
7.Plan przygotowania budowli ochronnych
8.Program zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych
9.Plan przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa
10.Plan dystrybucji tabletek jodku potasu
11.Plan działania Formacji Obrony Cywilnej
12.Plan powiadamiania członków formacji OC
13.Ewidencja osób przeznaczonych do pełnienia służby w formacjach OC
14.Dokumentacja uzgodnień przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych z WKU
15.Ewidencja kart przydziału do formacji OC
16.Dokumentacja Posterunku Alarmowania
17.Dokumentacja Posterunku Wykrywania Zagrożeń
18.Dokumentacja Host Nation Suport (HNS):
19.Dokumentacja współpracy cywilno – wojskowej Civil-Military Co-operation CIMIC
20.Dokumentacja radiotelefonu
21.Wykaz środków alarmowania – syren
22.Plan działania Wójta Gminy w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na bieżący rok kalendarzowy
23.Harmonogram szkleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na bieżący rok kalendarzowy
24.Plan szkolenia zakresu obrony cywilnej na bieżący rok kalendarzowy
25.Listy obecności na szkoleniach z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na bieżący rok kalendarzowy
26.Ewidencja wydanych zaświadczeń ze szkolenia z zakresu ochrony ludności i OC
27.Sprawozdania z realizacji szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
28.Ocena stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i Obrony Cywilnej

III. REAGOWANIE KRYZYSOWE:
1.Plan Zarządzania Kryzysowego
2.Dokumentacja szczegółowego zakresu organizacji łączności w gminie na wypadek sytuacji kryzysowej
3.Dokumentacja Systemu Wczesnego Ostrzegania
4.Plan ewakuacji II stopnia
5.Dokumentacja Gminnego Zespół Zarządzania Kryzysowego

IV. OBRONNOŚĆ PAŃSTWA:
1.Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy
2.Karty realizacji zadań operacyjnych
3.Plan przemieszczenia i zapewnienie warunków funkcjonowania Wójta na głównym stanowisku kierowania w zapasowym miejscu pracy
4.Plan przygotowania SK w DMP oraz zapewnienie warunków funkcjonowania organu wraz z ustaloną obsadą na tym stanowisku
5.Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy na czas wojny
6.Zakres działania UG w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju
7.Zakres działania gminnych jednostek organizacyjnych w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju
8.Plan szczegółowej ochrony budynku Urzędu Gminy - DMP
9.Dokumentacja Stałego Dyżuru
10.Plan Akcji Kurierskiej
11.Plan świadczeń osobistych gminy na bieżący rok kalendarzowy
12.Plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
13.Plan świadczeń rzeczowych gminy na bieżący rok kalendarzowy
14.Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
15.Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń
16.Rejestr wykonanych świadczeń
17.Dokumentacja reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby woskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
18.Dokumentacja Systemu obronnego państwa. Plany obronne. Klasyfikacja
19.Dokumentacja Procedur uruchamiania i przekazywania zadań operacyjnych. Tabela realizacji zadań operacyjnych
20.Plan działania Wójta Gminy w zakresie realizacji zadań obronnych na bieżący rok kalendarzowy
21.Plan szkolenia obronnego gminy na bieżący rok kalendarzowy
22.Program szkolenia obronnego na lata 2013 – 2018
23.Lista obecności na szkoleniach obronnych na bieżący rok kalendarzowy
24.Sprawozdanie z realizacji szkoleń obronnych za rok ubiegły
25.Sprawozdanie z realizacji zadań obronnych

V. INFORMACJE NIEJAWNE:
1.pełnienie funkcji Administratora Systemu Teleinformatycznego,
2.pełnienie funkcji Kierownika Punktu Przetwarzania Informacji Niejawnych,
3.prowadzenie dziennika ewidencji dokumentów niejawnych.

VI. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
1.dokonywanie na stronie CEIDG wpisów, zmian wpisów, zawieszeń, wznowień, wykreśleń działalności gospodarczych,

VII. WYDAWANIE POZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:
1.prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2.prowadzenie rejestru punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
3.nadzór na opłatami za sprzedaż napojów alkoholowych,

VIII. PROMOCJA GMINY:
1.współpraca przy redagowaniu strony internetowej gminy,
2.pełnienie funkcji redaktora naczelnego gazety gminnej,
3.prace związane z wydawnictwem informatorów gminnych,
4.obsługa aplikacji Samorządowego Informatora SMS.

IX. BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ:
1.wprowadzanie zmian na stronie biuletynu,
2.współpraca z administratorem serwisu,
3.zawieranie umów na obsługę strony,

X. BHP:
1.wykonywanie funkcji inspektora BHP,
2.prowadzenie rejestrów wypadków,
3.sporządzanie protokołów powypadkowych,
4.prowadzenie ewidencji wydanej odzieży roboczej,
5.prowadzenie rejestrów z zakresu szkoleń bhp,
6.współpraca w organizacji szkoleń okresowych dla pracowników,
7.przeprowadzanie kontroli z zakresu BHP,
8.prowadzenie ewidencji pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
9.prowadzenie ewidencji pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.
10.prowadzenie ewidencji uprawnień posiadanych przez pracowników,
11.prowadzenie rejestru badań lekarskich i szczepień ochronnych,
12.prowadzenie rejestru okresowych kontroli stanu technicznego sprzętu ratunkowego, środków ochrony indywidualnej,
13.prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych przy pracach narażających na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
14.prowadzenie spisu posiadanych i stosowanych w działalności zawodowej substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych,
15.prowadzenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
16.prowadzenie wykazu praz przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia,

XI. INFORMATYKA:
1.wdrażanie systemów informatycznych w urzędzie,
2.współpraca z KPSI i Infostradą Pomorza i Kujaw,
3.prowadzenie spraw z zakresu: Internetu, telefonów, komputerów, podpisu elektronicznego, strony internetowej i strony BIP oraz systemu powiadamia sms

XII. KULTURA:
1.współpraca z Domem Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną, Świetlicą wiejską w Kol. Bodzanowskiej,
2.prowadzenie rejestrów instytucji kultury,
3.prowadzenie ksiąg rejestrowych instytucji kultury,

XIII. SPORT:
1.prowadzenie spraw wynikających z przepisów z zakresu sportu,
2.organizacja imprez sportowych: Turnieju tenisa stołowego, Majowego turnieju w piłkę nożną.

XIV. WSPÓŁPRACA Z SĄDEM W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH W RAMACH KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI:
1.prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

XV. DYSPONOWANIE SAMOCHODEM SŁUŻBOWYM:
1.wydawanie kart drogowych,
2.rozliczenie zużycia oleju napędowego i innych materiałów,

XVI.ZWIERZCHNICTWO SŁUŻBOWE WOBEC PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH DS. GOSPODARCZYCH URZĘDU:

XVII. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE, ROBOTY PUBLICZNE I PRACE INTERWENCYJNE:
1.przygotowywanie wniosków na organizację prac społecznie użytecznych, interwencyjnych i publicznych,
2.organizowanie frontu robót dla pracowników publicznych i interwencyjnych oraz społecznie użytecznych,
3.nadzór nad pracownikami

Stanowiska:

Roman Ćwikliński

Inspektor ds. wojskowo-obronnych,działalności gospodarczej i propomcji gminy

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 2991
05 grudnia 2018 14:01 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
27 lutego 2018 13:26 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2017 13:40 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl