Stanowisko ds. wojskowo-obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy

Do jego zadań należy w szczególności:
1)przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej do prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
2)prowadzenia spraw wojskowych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, akcja kurierska,
3)planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej oraz tworzenie formacji obrony cywilnej, prowadzenie szkoleń i treningów,
4)przygotowywanie decyzji w spawie nakładania na mieszkańców obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,
5)opracowywanie i uaktualnianie planów obronnych i obrony cywilnej oraz nadzór nad ich realizacją,
6)prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym na terenie gminy i współpraca w tym zakresie z odpowiednimi organami i służbami,
7)prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych,
8)prowadzenie magazynu OC,
9)rejestracja działalności gospodarczej, współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym,
10)przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
11)realizacja zadań związanych z upowszechnianiem kultury, sportu i rekreacji,
12)promowanie integracji europejskiej,
13)realizacja zadań zmierzających do podnoszenia aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałaniu bezrobociu,
14)wykonywanie funkcji inspektora BHP w urzędzie, prowadzenie szkoleń pracowników, spraw wypadków przy pracy oraz odzieży ochronnej,
15)nadzór nad wprowadzaniem informacji publicznych do BIP,
16)nadzór nad prowadzeniem strony internetowej gminy,
17)wdrażanie systemów informatycznych w urzędzie,
18)prowadzenie spraw promocji gminy i gazety samorządowej „Nasza Gmina Zakrzewo”,
19)przygotowywanie wniosków na organizację prac interwencyjnych i publicznych oraz organizowanie frontu robót dla pracowników publicznych, interwencyjnych społecznie użytecznych, a także nadzór nad tymi pracownikami,
20)sprawowanie zwierzchnika służbowego wobec pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. gospodarczych urzędu, ds. obsługi urzędu, ds. gospodarczych gminy oraz organizowanie im pracy i ich nadzorowanie,
21)utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń urzędu,
22)otwieranie i zamykanie urzędu oraz sprawdzanie wyłączenia urządzeń elektrycznych,
23)utrzymanie porządku na zewnątrz budynku urzędu, łącznie z odśnieżaniem i utrzymaniem zieleni,
24)obsługa urządzeń grzewczych urzędu,
25)utrzymanie porządku, czystości i zieleni na placach, skwerach, boiskach gminnych i w parkach,
26)prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego.

Stanowiska

Inspektor ds. wojskowo-obronnych,działalności gospodarczej i propomcji gminy

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 3304
09 stycznia 2020 12:00 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
09 stycznia 2020 12:00 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
05 grudnia 2018 14:01 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.