Stanowisko ds. wojskowo-obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy

Do jego zadań należy w szczególności:
1. prowadzenie spraw wojskowych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
2. przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
3. prowadzenie wykazu osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej,
4. prowadzenie spraw z zakresu reklamowania żołnierzy rezerwy,
5. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej w tym opracowanie i aktualizacja:
a) Planu Obrony Cywilnej Gminy
b) Kart realizacji zadań obrony cywilnej
c) Planu organizacji ewakuacji III stopnia
d) Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
e) Dokumentacji Systemu Wyrywania i Alarmowania
f) Planu zaciemnienia budynku UG i terenu gminy
g) Planu przygotowania budowli ochronnych
h) Programu zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych
i) Planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa
j) Planu dystrybucji tabletek jodku potasu
k) Planu działania Formacji Obrony Cywilnej wraz z inną wymaganą w tym zakresie dokumentacją
l) Dokumentacji Host Nation Suport (HNS):
m) Dokumentacji współpracy cywilno – wojskowej Civil-Military Co-operation CIMIC
n) Planu działania Wójta Gminy w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności
o) Harmonogramu szkleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z inną wymaganą w tym zakresie dokumentacją
p) Prowadzenie magazynu OC wraz z wymaganą w tym zakresie dokumentacją
6. realizacja zadań z zakresu zarzadzania kryzysowego w tym opracowanie i aktualizacja:
a) Planu Zarządzania Kryzysowego
b) Dokumentacji szczegółowego zakresu organizacji łączności w gminie na wypadek sytuacji kryzysowej
c) Dokumentacji Systemu Wczesnego Ostrzegania
d) Planu ewakuacji II stopnia
e) Dokumentacji Gminnego Zespół Zarządzania Kryzysowego
7. realizacja zadań z zakresu obronności w tym opracowanie i aktualizacja:
a) Planu Operacyjny Funkcjonowania Gminy
b) Kart realizacji zadań operacyjnych
c) Planu przemieszczenia i zapewnienie warunków funkcjonowania Wójta na głównym stanowisku kierowania w zapasowym miejscu pracy
d) Planu przygotowania SK w DMP oraz zapewnienie warunków funkcjonowania organu wraz z ustaloną obsadą na tym stanowisku
e) Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny
f) Zakresu działania UG w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju
g) Zakresu działania gminnych jednostek organizacyjnych w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju
h) Planu szczegółowej ochrony budynku Urzędu Gminy - DMP
i) Dokumentacji Stałego Dyżuru
j) Planu Akcji Kurierskiej
k) Planów świadczeń wraz z inną wymaganą w tym zakresie dokumentacją
l) Planu działania Wójta Gminy w zakresie realizacji zadań obronnych wraz z inną wymaganą w tym zakresie dokumentacją
m) Planu szkolenia obronnego wraz z inną wymaganą w tym zakresie dokumentacją
8. realizacja zadań z zakresu informacji niejawnych
9. realizacja zadań z zakresu działalności gospodarczej - dokonywanie na CEIDG wpisów, zmian wpisów, zawieszeń, wznowień, wykreśleń działalności gospodarczych oraz realizacja zadań zmierzających do podnoszenia aktywizacji gospodarczej,
10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rejestru punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
11. wykonywanie zadań z zakresu promocji gminy w tym:
a) promowanie integracji europejskiej
b) nadzór nad wydawaniem gazety samorządowej „Nasza Gmina Zakrzewo”
c) współpraca przy redagowaniu strony internetowej gminy
d) obsługa aplikacji Informatora Samorządowego SMS
12. realizacja zadań z zakresu BHP w tym:
a) wykonywanie funkcji inspektora BHP,
b) prowadzenie rejestrów wypadków,
c) prowadzenie ewidencji wydanej odzieży roboczej,
d) prowadzenie rejestrów z zakresu szkoleń bhp,
e) przeprowadzanie szkoleń podstawowych z zakresu bhp oraz wydawanie zaświadczeń,
f) organizacja szkoleń okresowych dla pracowników,
g) przeprowadzanie kontroli z zakresu BHP,
h) prowadzenie ewidencji pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
i) prowadzenie ewidencji pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
j) prowadzenie ewidencji uprawnień posiadanych przez pracowników,
k) prowadzenie rejestru badań lekarskich i szczepień ochronnych,
l) prowadzenie rejestru okresowych kontroli stanu technicznego sprzętu ratunkowego, środków ochrony indywidualnej,
m) prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych przy pracach narażających na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
n) prowadzenie spisu posiadanych i stosowanych w działalności zawodowej substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych,
o) prowadzenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
p) prowadzenie wykazu praz przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia,
13. realizacja zadań z zakresu informatyki w tym:
a) pomoc przy wdrażaniu systemów informatycznych w urzędzie,
b) prowadzenie spraw z zakresu: Internetu, telefonów, komputerów, podpisu elektronicznego, strony internetowej i strony BIP
14. realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury, sporu i rekreacji w tym:
a) współpraca z Domem Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną
b) prowadzenie rejestrów instytucji kultury,
c) prowadzenie ksiąg rejestrowych instytucji kultury
d) organizacja imprez sportowych
e) współpraca z organizacjami pozarządowymi
15. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym na terenie gminy i współpraca w tym zakresie z odpowiednimi organami i służbami
16. współpraca z sądem w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w ramach kary ograniczenia wolności
17. dysponowanie samochodem służbowym w tym w szczególności: wydawanie kart drogowych, rozliczenie zużycia oleju napędowego i innych materiałów
18. sprawowanie zwierzchnictwa służbowego wobec pracowników zatrudnionych na stanowiskach ds. gospodarczych urzędu, ds. obsługi urzędu, ds. gospodarczych gminy w tym:
a) utrzymywanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń UG,
b) otwieranie i zamykanie UG
c) utrzymywanie porządku na zewnątrz budynku, łącznie z odśnieżaniem i utrzymaniem zieleni,
d) obsługa urządzeń grzewczych,
e) ewidencja opału,
f) utrzymanie porządku, czystości i zieleni na placach, skwerach, boiskach gminnych i parkach
19. realizacja zadań z zakresu prac społecznie użytecznych, robót publicznych i prac interwencyjnych a w szczególności:
a) przygotowywanie wniosków na organizację prac społecznie użytecznych, interwencyjnych i publicznych,
b) organizowanie frontu robót dla pracowników publicznych i interwencyjnych oraz społecznie użytecznych,
c) nadzór nad pracownikami

Stanowiska

Inspektor ds. wojskowo-obronnych,działalności gospodarczej i propomcji gminy

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 3400
17 lipca 2020 12:38 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
17 lipca 2020 12:33 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
17 lipca 2020 12:32 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.