Urząd Gminy Zakrzewo

Samodzielne stanowiska

Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań USC należy :
1/ rejestracja stanu cywilnego ( urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających
wpływ na stan cywilny osób),
2/ sporządzanie akt stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3/ sporządzanie i wydawanie odpisów akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4/ podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnych stanu cywilnego,
5/ prowadzenie bieżących zmian w księgach stanu cywilnego ( wzmianki i przypisy),
6/ przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń
wynikających z ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz udzielanie ślubów,
7/ przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych :

1/ przyjmowanie wniosków , elektroniczne przetwarzanie dokumentów związanych z
wydawaniem dowodów osobistych, przesyłanie informacji, odbiór i wydawanie dowodów
osobistych,
2/ prowadzenie rejestru i archiwum dowodów osobistych,
3/ przyjmowanie zgłoszeń i wszelkich zmian meldunkowych oraz ich ewidencja,
4/ przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowań i wymeldowań,
5/ prowadzenie stałego rejestru mieszkańców w formie KOM i elektronicznej,
6/ współpraca z wojewódzkim ośrodkiem informatyki,
7/ udzielanie informacji adresowych uprawnionym podmiotom,
8/ sporządzanie wykazu przedpoborowych,
9/ prowadzenie rejestru wyborców, jego aktualizacja oraz wydawanie zaświadczeń o
prawie do głosowania,
10/ sporządzanie spisów wyborców,
11/ wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności,

Stanowiska:

Marzena Kotas

Kierownik USC

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 08:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 6637
14 marca 2008 08:40 (Roman Ćwikliński) - Dodanie stanowiska: Kierownik USC.
14 marca 2008 08:39 (Roman Ćwikliński) - Utworzenie jednostki.
Realizacja: IDcom.pl