Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań USC należy :
1)rejestracja stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób),
2)sporządzanie akt stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3)sporządzanie i wydawanie odpisów akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4)podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnych stanu cywilnego,
5)prowadzenie bieżących zmian w księgach stanu cywilnego (wzmianki i przypisy) oraz migracja akt stanu cywilnego do systemu „Źródło” – Baza Usług Stanu Cywilnego,
6)przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w zawiązek małżeński oraz innych oświadczeń wynikających z ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy a także udzielanie ślubów,
7)przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
8)podejmowanie decyzji związanych ze zmianą imion i nazwisk, ich pisowni lub brzmienia,
9)przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
10)organizowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego i innych uroczystości,
11)przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w systemie „Źródło” – Baza Usług Stanu Cywilnego,
12)Prowadzenie statystyki stanów cywilnych i współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym,
13)prowadzenie statystyki stanów cywilnych i współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym;
14)realizacja zleceń sytemu „Źródło” – Baza Usług Stanu Cywilnego,
15)prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.


W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych :
1)przyjmowanie wniosków, elektroniczne przetwarzanie dokumentów związanych z wydawaniem dowodów osobistych, przesyłanie informacji, odbiór i wydawanie dowodów osobistych oraz kodów PUK dla dowodów osobistych,
2)prowadzenie rejestru i archiwum dowodów osobistych,
3)udostępnianie danych osobowych ze zbiorów dowodów osobistych,
4)przyjmowanie zgłoszeń i wszelkich zmian meldunkowych oraz ich ewidencja,
5)przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowań i wymeldowań,
6)przetwarzanie danych oraz prowadzenie stałego Rejestru Mieszkańców w systemie „Źródło” – Rejestrze Dowodów Osobistych oraz aktualizowanie Rejestru Mieszkańców,
7)współpraca z Departamentem Rozwoju Rejestrów MSW, Departamentem Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSW, Centrum Personalizacji i Dokumentów MSW, Departamentem Systemów Państwowych, Departamentem Cyberbezpieczeństwa, Departamentem Rozwoju Usług Cyfrowych i Departamentem Telekomunikacji,
8)obsługa Portalu Informacji Administracji MSW,
9)przetwarzanie danych oraz prowadzenie stałego Rejestru Mieszkańców w systemie „Źródło” – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności oraz aktualizowanie Rejestru Mieszkańców;
10)sporządzanie rejestrów i wykazu na potrzeby rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
11)prowadzenie rejestru wyborców, jego aktualizacja oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
12)sporządzanie spisu wyborców i osób uprawnionych do udziału w referendum,
13)wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności,
14)udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru PESEL i ROD,
15)wykonywanie zleceń w systemie „Źródło” - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności i Rejestrze Dowodów Osobistych,
16)prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych i zgromadzeń,
17)współpraca z organizacjami pozarządowymi,
18)Zadania archiwum zakładowego urzędu:
a)przyjmowanie i prowadzenie ewidencji akt;
b)udostępnianie akt;
c)inicjowanie brakowania akt;
d)udział w komisyjnym brakowaniu akt;
e)przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

Stanowiska

Kierownik USC

Dokumenty

Prawo lokalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 08:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 7431
09 stycznia 2020 11:58 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
09 stycznia 2020 11:57 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
14 marca 2008 08:40 (Roman Ćwikliński) - Dodanie stanowiska: Kierownik USC.