Statut Gminy

Statutu Gminy Zakrzewo

U c h w a ł a Nr IV/ 33/ 2003
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 14 lutego 2003 roku

w sprawie : Statutu Gminy Zakrzewo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 , art.22 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm. / Rada Gminy Zakrzewo uchwala

S T A T U T G M I N Y Z A K R Z E W O

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała określa :
1/ ustrój Gminy Zakrzewo .
2/ zasady tworzenia , łączenia , podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy
oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy ,
3/ organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Zakrzewo , Komisji Rady Zakrzewo ,
4/ tryb pracy Wójta Gminy Zakrzewo ,
5/ zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Zakrzewo ,
6/ zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady , jej komisji i Wójta Gminy oraz
korzystanie z nich.
§ 2


1.Gmina Zakrzewo jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego ,
powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium .

2.Wszystkie osoby , które zamieszkują na obszarze Gminy , z mocy ustawy
o samorządzie gminnym , stanowią wspólnotę samorządową , realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez swe organy oraz poprzez udział w referendum.

§ 3

1.Gmina położona jest w Powiecie Aleksandrowskim , w Województwie Kujawsko-
Pomorskim i obejmuje obszar 76 km2.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.
3. Siedzibą organów Gminy jest miejscowośÄ? Zakrzewo.


§ 4

1.Herbem Gminy jest na tarczy trójdzielnej :
1/ w polu czerwonym srebrna strzała na połowie pierścienia ,
2/ w polu srebrnym głowa żubrza czerwona wprost , przeszyta mieczem złotym w prawo
skos ,

3/ w polu błękitnym wzgórze czerwone na którym gwiazda srebrna , zwieńczona krzyżem
czerwonym flankowanym przez dwie gwiazdy czerwone.
2.Barwy Gminy określa jej flaga : na płacie prostokątnym składającym się z dwóch
równoległych pasów poziomych - błękitnego i czerwonego , jednakowej szerokości , herb
umieszczony centralnie. Proporcje flagi 5 : 8 .
Wzór herbu i flagi określa załącznik Nr 2 do Statutu.

§ 5


W Gminie jest utworzonych 17 jednostek pomocniczych - sołectw. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada odrębnym statutem.

§ 6


1.O utworzeniu , połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy , a także zmianie
jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały , z uwzględnieniem następujących zasad :
1/ inicjatorem utworzenia , połączenia , podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą
byÄ? : Rada albo mieszkańcy,
2/ podjęcie uchwały z inicjatywy Rady poprzedzone jest przeprowadzeniem konsultacji
z mieszkańcami na zebraniach wiejskich , na których uczestniczy przynajmniej 1/2
mieszkańców , uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim ,
3/ z inicjatywy mieszkańców Rada w terminie 1 miesiąca podejmuje uchwalę na uzasadniony
wniosek 1/5 mieszkańców , uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.

2.Jednostki pomocnicze nie prowadzą gospodarki finansowej.

§ 7


1.Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowiązek
uczestniczyÄ? w sesjach Rady.

3.Przewodniczący może zabieraÄ? głos na sesjach , nie ma jednak prawa do udziału
w głosowaniu.

§ 8


W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyÄ? jednostki organizacyjne i zawieraÄ? umowy
z innymi podmiotami.

§ 9


1.Rada uchwala statut gminnej jednostki organizacyjnej.

2. Statut jednostki organizacyjnej określa między innymi ; nazwę , zakres działania ,
siedzibę , organizację oraz zakres uprawnień.

3.Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek należy do Wójta.

4.Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.


§ 10


1.Realizacja zadań publicznych przekraczających możliwości Gminy następuje
w drodze współdziałania międzygminnego.

2.W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Rada może podjąÄ? uchwałę
o przystąpieniu do związku międzygminnego.

3.Gmina może zawrzeÄ? porozumienie komunalne z inną gminą w celu powierzenia
jednej z nich , określonych zadań publicznych.

Rozdział II
Organizacja wewnętrzna Rady

§ 11


1.Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2.Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 12


1.Rada działa na sesjach , poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie , w jakim
wykonuje on uchwały Rady.

2.Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady , której składają sprawozdania ze
swojej działalności.

§ 13


Do wewnętrznych organów Rady należą :
1/ Przewodniczący ,
2/ Wiceprzewodniczący ,
3/ Komisja Rewizyjna ,
4/ komisje stałe wymienione w Statucie ,
5/ doraźne komisje do określonych zadań.

§ 14


1.Rada powołuje następujące stałe komisje :
1/ Rewizyjna ,
2/ Rolnictwa , Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów ,
3/ Wychowania , Oświaty , Kultury , Sportu i Spraw Socjalnych ,
4/ Przestrzegania Prawa , Porządku Publicznego i Samorządów.

2.Radny musi byÄ? członkiem przynajmniej jednej komisji stałej , za wyjątkiem Przewodniczącego
Rady Gminy.

3.W czasie trwania kadencji Rada może powołaÄ? doraźne komisje do wykonywania
określonych zadań , określając ich skład i zakres działania.

§ 15


1.Przewodniczący Rady wyłącznie organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2.Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji
na pierwszej sesji.

3.Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują :
1/ określenie daty , godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady ,
2/ przygotowanie projektu porządku obrad ,
3/ powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych ,
4/ złożenie ślubowania przez radnych ,
5/ złożenie ślubowania przez Wójta .

4.Projekt porządku obrad o jakim mowa w ust.3 pkt 2 powinien obejmowaÄ? sprawozdanie
Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 16


Przewodniczący Rady , a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący ,
w szczególności :
1/ zwołuje sesje Rady ,
2/ przewodniczy obradom ,
3/ sprawuje policję sesyjną ,
4/ kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady ,
5/ zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał ,
6/ podpisuje uchwały Rady ,
7/ czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych
ich mandatu.

§ 17


W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji , Rada na swej najbliższej sesji
dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 18


Przewodniczący oprócz uprawnień przewidzianych w § 16 Statutu , jest upoważniony
do reprezentowania Rady na zewnątrz.

§ 19


Pod nieobecnośÄ? Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 20


1.Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace
komisji Rady.

2.Podziału zadań w zakresie , o jakim mowa w ust.1 dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 21

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy , zatrudniony na
stanowisku d.s. obsługi Rady.

Rozdział III
Tryb pracy Rady

1.Sesje Rady.

§ 22


1.Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej
kompetencji , określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach , a także
w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2.Oprócz uchwał Rada może podejmowaÄ? :
1/ postanowienia proceduralne ,
2/ deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania.
3/ oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie ,
4/ apele - zawierające wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania ,
podjęcia inicjatywy czy zadania ,
5/ opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3.Do postanowień , deklaracji , oświadczeń , apeli i opinii ma zastosowanie
przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania
uchwał.

§ 23


1.Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.


2.Przygotowanie sesji.

§ 24


1.Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2.Przygotowanie sesji obejmuje :
1/ ustalenie porządku obrad ,
2/ ustalenie czasu i miejsca obrad ,
3/ zapewnienie dostarczenia radnym materiałów , w tym projektów uchwał , dotyczących
poszczególnych punktów porządku obrad.

3.Sesje zwołuje Przewodniczący Rady.

4.O terminie , miejscu i porządku obrad sesyjnych powiadamia się
radnych najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad .


5.Zawiadomienie o terminie , miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byÄ? podane
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 25


1.Przed każdą sesją Przewodniczący Rady , po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę
osób zaproszonych na sesję.

2.W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik
Gminy.

3.Do udziału w sesjach Rady mogą zostaÄ? zobowiązani kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych podlegających kontroli Rady.


3.Przebieg sesji.
§ 26


Wójt obowiązany jest udzieliÄ? Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej
w przygotowaniu i odbyciu sesji .

§ 27


PublicznośÄ? obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 28


Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 29


1.Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2.Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego , Rada może postanowić
o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym
posiedzeniu tej samej sesji.

3.O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.2 Rada może postanowiÄ? w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia , potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody , uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4.Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych , którzy bez usprawiedliwienia
opuścili obrady przed ich zakończeniem , odnotowuje się w protokole.

§ 30


1.Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych przez Przewodniczącego
Rady.


2.Postanowienie ust.1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych , o jakich mowa w § 23 ust.2

§ 31


1.Rada może rozpocząÄ? obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2.Przewodniczący Rady nie przerywa obrad , gdy liczba radnych obecnych w miejscu
odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmowaÄ? uchwał.

§ 32


1.Sesję otwiera , prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2.W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust.1 wykonuje
Wiceprzewodniczący.

§ 33


1.Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły
"Otwieram ........... sesję Rady Gminy."

2.Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności
prawomocnośÄ? obrad.

§ 34


Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie
zmiany porządku obrad.

§ 35


Porządek obrad obejmuje w szczególności :
1/przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2/sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym , zwłaszcza z wykonania
uchwał Rady ,
3/rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska ,
4/interpelacje i zapytania radnych,
5/odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
6/wolne wnioski i informacje.

§ 36


1.Sprawozdanie o jakim mowa w § 35 pkt 2 składa Wójt lub jego zastępca.

2.Sprawozdanie komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy
wyznaczeni przez komisje.


§ 37


1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta , na sesji lub w okresie między
sesjami.

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawieraÄ? krótkie przedstawienie stanu faktycznego , będącego
jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby upoważnione
do tego przez Wójta pod koniec sesji lub na piśmie w terminie 21 dni od dnia jej złożenia.

5.W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą radny interpelujący może zwróciÄ? się
o uzupełnienie odpowiedzi.

§ 38


1.Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy , także w celu
uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym w trakcie sesji Rady.

2.Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa pytany udziela
odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.

§ 39


1.Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku , otwierając
i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2.Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń , w uzasadnionych
przypadkach może także udzieliÄ? głosu poza kolejnością.

3.Radnemu nie wolno zabieraÄ? głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4.Przewodniczący Rady może zabieraÄ? głos w każdym momencie obrad.

5.Przewodniczący Rady może udzieliÄ? głosu osobie nie będącej radnym.

§ 40


1.Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad a zwłaszcza nad
zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący Rady może czyniÄ? radnym uwagi dotyczące tematu , formy i czasu
trwania ich wystąpień a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołaÄ? mówcę
"do rzeczy".

3.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty
zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji , Przewodniczący Rady przywołuje
radnego "do porządku" , a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebraÄ? mu głos ,
nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4.Postanowienia ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych
na sesję i do publiczności.

5.Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazaÄ? opuszczenie sali tym
osobom spośród publiczności , które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają
porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 41


1.Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury
formalnej w szczególności dotyczących :
1/stwierdzenia quorum ,
2/ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
3/zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
4/zarządzenia przerwy,
5/przeliczenia głosów,
6/przestrzegania regulaminu obrad.

2.Wnioski o charakterze formalnym Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.

§ 42


1.Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.

2.Postanowienie ust.1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności
zainteresowanego na sesji.

§ 43


1.Po wyczerpaniu listy mówców , Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie
potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków , a jeśli zaistnieje taka
koniecznośÄ? - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2.Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania .

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania do momentu zarządzenia głosowania ,
Przewodniczący Rady może udzieliÄ? radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia
wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 44


1.Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję , wypowiadając
formułę "Zamykam ........ sesję Rady Gminy."

2.Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3.Postanowienie ust.2 dotyczy , także sesji , która objęła więcej niż jedno posiedzenie.


§ 45


1.Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2.Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpiÄ? tylko w drodze odrębnej
uchwały podjętej nie wcześniej , niż na następnej sesji..

3.Postanowienia ust.2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§ 46

1.Protokół z sesji powinien w szczególności zawieraÄ? :
1/numer , datę i miejsce odbywania sesji
2/stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3/imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn
nieobecności,
4/odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
5/ustalony porządek obrad,
6/przebieg obrad , a w szczególności streszczenie wystąpień i dyskusji , teksty zgłoszonych
i uchwalonych wniosków , odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7/przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za" , "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz głosów nieważnych.
8/wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały ,
9/podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

2.Protokół z sesji wykłada się do zapoznania z jego treścią u pracownika d.s obsługi rady
w terminie 7 dni po odbytej sesji i przed następną sesją.

3.Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi , łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

§ 47


1.Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości teksty przyjętych przez Radę uchwał , usprawiedliwienia osób nieobecnych , oświadczenia
i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2.Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia
ich podjęcia.

3.Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym
jednostkom organizacyjnym , które są zobowiązane do określonych działań , z dokumentów
tych wynikających w terminie 10 dni po odbytej Sesji.

§ 48


Obsługę biurową sesji / wysyłanie zawiadomień , wyciągów z protokołów i.t.p./
sprawuje pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

4.Uchwały

§ 49


1.Uchwały , o jakich mowa w § 22 ust.1 , a także deklaracje , oświadczenia , apele
i opinie , o jakich mowa w § 22 ust.2 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

2.Przepis ust.1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 50


1.Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych komisje Rady oraz Wójt ,
chyba , że przepisy prawa stanowią inaczej.

2.Projekt uchwały powinien określaÄ? w szczególności :
1/ tytuł uchwały ,
2/ podstawę prawną ,
3/ postanowienia merytoryczne ,
4/ w miarę potrzeby źródła sfinansowania realizacji uchwały ,
5/ określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania
po jej wykonaniu ,
6/ ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3.Projekt uchwały powinien zostaÄ? przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem ,
w którym należy wskazaÄ? potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4.Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę
prawnego.

§ 51


1.Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady , o ile ustawy nie stanowią
inaczej.

2.Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego
obrady .

§ 52


1.Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz
z protokołami sesji Rady .

2.Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości
zależnie od ich treści.

3.Podjętym uchwałom nadaje się kolejno numery podając cyframi rzymskimi numer
sesji , cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok pojęcia uchwały.
5.Procedura głosowania

§ 53


W głosowaniu biorą wyłącznie udział radni.

§ 54


1.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2.Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy
Wiceprzewodniczącego , przelicza oddane głosy "za" , "przeciw" i "wstrzymujące się" ,
sumuje je i porównuje z listą radnych obecnych na sesji , lub z ustawowym składem
Rady , nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3.Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

§ 55


1.W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady,
przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania , a samo głosowanie przeprowadza
wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2.Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób
głosowania i przeprowadza je , wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3.Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół ,
podając wynik głosowania.

4.Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu
sesji.

§ 56


1.Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje
i ogłasza Radzie proponowaną treśÄ? wniosku w taki sposób , aby jego redakcja była
przejrzysta , a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2.W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób Przewodniczący obrad przed
zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydowaÄ? ,
a następnie zarządza wybory.

§ 57


1.Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza , że przechodzi wniosek lub
kandydatura , która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów
wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za"
czy "przeciw".

2.Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości , przechodzi
kandydatura lub wniosek na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów
oddanych na pozostałe.

§ 58


1.Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 3/5
głosów oznacza , że przechodzi wniosek lub kandydatura , które uzyskały co najmniej
jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów , to znaczy przeciwnych
i wstrzymujących się.

2.Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza że przechodzi
wniosek lub kandydatura , która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem
lub kandydatem , przewyższającą połowę ustawowego składu Rady , a zarazem tej połowie najbliższą.

3.Bezwzględna większośÄ? głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas
gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50 % + 1 ważnie oddanych głosów.

4.Bezwzględną większością głosów przy nieparzystej liczbie głosujących jest pierwsza
liczba naturalna przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.


6.Komisje Rady

§ 59


1.Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przyjętym przez Radę.

2.W sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z interesem publicznym Komisja
może odbyÄ? posiedzenia poza planem.

3.Rada może dokonywaÄ? zmian w przedłożonym planie.

§ 60


1.Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji , wybrany przez członków danej
komisji.

2.Przewodniczący komisji :
1/ ustala termin i porządek posiedzenia oraz podaje go do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy ,
2/ zapewnia dostarczenie radnym materiałów oraz powiadamia o terminie posiedzenia na 3 dni
przed terminem obrad ,
3/ kieruje obradami komisji.

§ 61


Propozycje składu osobowego komisji przedstawia Przewodniczący Rady na wniosek
zainteresowanych radnych.


§ 62


1. Do zadań komisji stałych należy :
1/ opiniowanie uchwał rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie
kompetencji komisji ,
2/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą ,
3/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę oraz spraw
przedkładanych przez członków komisji ,
4/ przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców gminy w sprawach
działalności rady , urzędu i innych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie
kompetencji komisji.

2.Zakres działania komisji doraźnych określa Rada Gminy w uchwale o ich powołaniu.

§ 63


1.Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.

2.Komisje mogą odbywaÄ? wspólne posiedzenia oraz posiedzenia wyjazdowe.

3.Komisje mogą podejmowaÄ? współpracę z komisjami innych gmin , a nadto
z innymi podmiotami , jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

4.Przewodniczący komisji może zaprosiÄ? na jej posiedzenie radnych i osoby , których
obecnośÄ? jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy. Za udział w takim
posiedzeniu radnemu przysługuje dieta w podstawowej wysokości jak za udział w pracach
członka komisji.

5.W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyÄ? radni nie będący jej członkami.
mogą oni zabieraÄ? głos w dyskusji i składaÄ? wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

6.Przepisy o posiedzeniach komisji stałych stosuje się odpowiednio do Komisji
Rewizyjnej.

§ 64


1.Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół , który winien kończyÄ? się
wnioskami i opiniami.

2.Wnioski i opinie przedstawia przewodniczący komisji Radzie Gminy.

3.Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym , zwykłą większością
głosów.

§ 65


Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Radzie
sprawozdania z działalności komisji.

7.Radni

§ 66


1.Radni potwierdzają swoją obecnośÄ? na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem
na liście obecności.

2.Radny w ciągu 3 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji , winien
usprawiedliwiÄ? swoją nieobecnośÄ? , składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

3. Postanowienia ust.1 i 2 dotyczą również zaproszonych radnych na posiedzenia komisji.

§ 67


Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami gminy i jej organizacjami , przyjmuje
zgłoszone postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.

§ 68


Do obowiązków radnego należy :
1/ współdziałanie z jednostkami pomocniczymi / sołectwami /,
2/ informowanie mieszkańców o poczynaniach władz samorządowych /o działalności
organów gminy/ ,
3/ branie czynnego udziału w pracach rady i jej organów ,
4/ uczestniczenie w pracach instytucji samorządowych , do których zostali wybrani
lub desygnowani przez radę

§ 69


1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego
obowiązków , Przewodniczący Rady może wnioskowaÄ? o udzielenie radnemu upomnienia.

2.Uchwałę w sprawie o której mowa w ust.1 Rada podejmuje po wysłuchaniu
wyjaśnień radnego.

§ 70


1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy , Rada może powołaÄ? komisję doraźną do szczegółowego zbadania

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2008 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1732
02 stycznia 2008 10:41 (Administrator) - Utworzenie dokumentu.