Nieudostępnione w BIP

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nieudostępnione w BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie Stosownie do art.8 ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U.Nr 112,poz.1198 z późn. zm./ , § 12 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej /Dz.U.Nr 67,poz.619/...

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie Stosownie do art.8 ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U.Nr 112,poz.1198 z późn. zm./ , § 12 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej /Dz.U.Nr 67,poz.619/ informuje się , że udostępnianie informacji publicznych nie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez : 1.Wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zakrzewie przy ul.Leśnej 1. 2.Udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w pokoju Nr 8 , budynek A. 3.Udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek , złożony w Urzędzie /zgodnie z art.10 ust.1 ustawy/. Wzór wniosku w załączeniu . 4.W drodze wstępu na posiedzenia Rady Gminy i posiedzenia komisji. O terminie miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów , których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie. Udostępnianie informacji na wniosek w Urzędzie Gminy w Zakrzewie : 1.Informacja publiczna , która nie została udostępniona w BIP , jest udostępniana na wniosek. 2.Dostęp do informacji jest bezpłatny w formach : 1/ informacji ustnej , 2/ wgląd do dokumentów urzędowych w siedzibie Urzędu Gminy , 3/ wstęp na posiedzenia organów kolegialnych , 4/ wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy . 3.Dostęp do informacji w pozostałych formach jest płatny w wysokości : 1/ za sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych : a/ w formacie A4 – 0,50 zł. za każdą stronę , b/ w formacie A3 – 0,80 zl… za każdą stronę , 2/ zapisanie informacji na nośniku informatycznym : a/ na dyskietce 3,5 cala , będącej własnością Urzędu – 2 zł. , b/ na CD-ROM , będącym własnością Urzędu – 5 zł. , c/ na CD-ROM , będącym własnością Urzędu z wykorzystaniem skanera – 15 zł , 3/ za przesłanie przesyłką pocztową pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A. 4.Opłatę uiszcza się przez wpłatę do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy . Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych / ochrona danych osobowych , tajemnica skarbowa , statystyczna , przedsiębiorcy , bankowa , ochrona życia prywatnego i rodzinnego i inne./