Nieudostępnione w BIP

Nieudostępnione w BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie Stosownie do art.8 ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U.Nr 112,poz.1198 z późn. zm./ , § 12 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej /Dz.U.Nr 67,poz.619/ informuje się , że udostępnianie informacji publicznych nie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez :
1.Wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zakrzewie przy ul.Leśnej 1. 2.Udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w pokoju Nr 8 , budynek A. 3.Udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek , złożony w Urzędzie /zgodnie z art.10 ust.1 ustawy/. Wzór wniosku w załączeniu .
4.W drodze wstępu na posiedzenia Rady Gminy i posiedzenia komisji. O terminie miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów , których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Udostępnianie informacji na wniosek w Urzędzie Gminy w Zakrzewie :
1.Informacja publiczna , która nie została udostępniona w BIP , jest udostępniana na wniosek.
2.Dostęp do informacji jest bezpłatny w formach :
                1/ informacji ustnej ,
                2/ wgląd do dokumentów urzędowych w siedzibie Urzędu Gminy ,
                3/ wstęp na posiedzenia organów kolegialnych ,
                4/ wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy .
3.Dostęp do informacji w pozostałych formach jest płatny w wysokości :
                1/ za sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych :
                                a/ w formacie A4 �" 0,50 zł. za każdą stronę ,
                                b/ w formacie A3 �" 0,80 zl… za każdą stronę ,
                2/ zapisanie informacji na nośniku informatycznym :
                                a/ na dyskietce 3,5 cala , będącej własnością Urzędu �" 2 zł. ,
                                b/ na CD-ROM , będącym własnością Urzędu �" 5 zł. ,
                                c/ na CD-ROM , będącym własnością Urzędu z wykorzystaniem skanera �" 15 zł ,
                3/ za przesłanie przesyłką pocztową pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A.
4.Opłatę uiszcza się przez wpłatę do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy .

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych / ochrona danych osobowych , tajemnica skarbowa , statystyczna , przedsiębiorcy , bankowa , ochrona życia prywatnego i rodzinnego i inne./

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2008 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1397
02 stycznia 2008 12:20 (Administrator) - Zmiena treści dokumentu.
02 stycznia 2008 12:15 (Administrator) - Utworzenie dokumentu.