Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kompetencje Przewodniczącego RG

Przewodniczący Rady 1.Organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. 2.Przygotowuje i zwołuje Sesje. 3.Przygotowanie sesji obejmuje : 1/ ustalenie porządku obrad , 2/ ustalenie czasu i miejsca obrad , 3/ zapewnienie dostarczenia radnym materiałów , w tym projektów uchwał , dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad. 4/...

Przedmiot działania i kompetencje

Podstawowe zadania Wójta. Wójt Gminy jest organem wykonanwczym Gminy realizującym akty woli organu stanowiącego. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Wójta Gminy należą zadania w zakresie : 1.Spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem gminy. 2.Spraw związanych z uprawnieniami do udzielania upoważnień i pełnomocnictw. 3.Organizacji...

Zadania i uprawnienia

Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady należy: 1.Uchwalenie statutu Gminy, statutów jednostek pomocniczych oraz statutów gminnych jednostek organizacyjnych. 2.Uchwalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach...